Решење о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (СЛ. лист АПВ“, број 40/2012- пречишћен текст) и тачке 7. Јавног конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

 

Решење
о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и
праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

 

Одобрава се исплата средстава за финасирање пројеката за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу. Средства се одобравају са раздела 10 Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи буџета у износу од 3.992.280,40 динара и то:

 1. Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад – Комуникација грађана и представника локалне самоуправе у Жабљу, на радио станици Тиса 107,8 MHz 168.400,00 динара
 2. In medias res, Каћ – Infodisplej Каћ 188.400,00 динара
 3. Ромена, Нови Сад – Корак ближе 162.400,00 динара
 4. Унија послодаваца Војводине, Нови Сад – Сарадњом партнера до развијених општина 183.592,80 динара
 5. Равноправни потрошач, Нови Сад – Проактивни потрошачи 187.000,00 динара
 6. Бечејско удружење младих, Бечеј – Са општинским буџетом на ти! 193.500,00 динара
 7. Центар за развој – ЦЕЗАР, Нови Сад – Да се нико не смара! – скупштина станара Едукација о релацијама СС-МО-град Нови Сад 150.000,00 динара
 8. ПРОСПЕРО, Темерин – Оснивање мреже за информисање становништва о ИПАРД-у 165.048,60 динара
 9. Authentic Војводина Суботица – Суботица- Град Сецесије 180.000,00 динара
 10. Мој град Суботица, Суботица – Модерне апликације за савремени мониторинг 170.000,00 динара
 11. Центар за одрживи развој, Суботица – Јачање капацитета цивилног друштва за укључивање у процесе доношења одлука на локалном нивоу у руралним срединама Војводине 180.000,00 динара
 12. Асоцијација новинара Баната Банат-инфо, Зрењанин – Јачање улоге грађана у процесу креирања буџета јединица локалне самоуправе 193.650,00 динара
 13. Омладински клуб Новог Бечеја, Нови Бечеј – Узоран грађанин 189.500,00 динара
 14. Центар за подршку женама, Кикинда – КА УНАПРЕЂЕЊУ УСЛУГА ЗА ЖЕНЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – Изградња модела сарадње тела за родну равноправност и организација цивилног друштва у општинама и градовима АПВ 192.500,00 динара
 15. Покрет горана и центар волонтера Панчево, Панчево – Уређење паркова као мера за унапређење квалитета живота грађана Баната – Паркови за будућност 200.000,00 динара
 16. Иницијатива младих Опово, Опово – Иницијативом до информације 165.000,00 динара
 17. Сомборски едукативни центар, Сомбор – Qуо вадис омладинска политико? – мотивисање малдих за преиспитивање омладинске политике у локалним заједницама 194.000,00 динара
 18. HUMAN, Оџаци – Израда Локалног акционог плана политике за младе општине Оџаци 158.000,00 динара
 19. Еколошки покрет Оџака (ЕПО), Оџаци – Активности за остваривање права из Архуске конвенције 149.000,00 динара
 20. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица – Побољшање комуникације грађана и локалне самоуправе у области комуналне делатности у руралним подручјима Града Ср.Митровица 175.000,00 динара
 21. Удружење Спортских Риболоваца, Сента – Информисање и едукација јавности потиског викенд насеља у пределу Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“ 150.000,00 динара
 22. Пчелари Фрушке Горе, Гргуревци – Информисаност становништва руралног подручја о развојним програмима 149.865,00 динара
 23. Бачкотополски форум, Бачка Топола – Мој избор, моје учешће, моја контрола 147.424,00 динара

Образложење

У циљу јачања улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу, односно информисању и едукацији јавности, консултовању јавности, успостављању дијалога између различитих заинтересованих страна са локалном самоуправом и успостављању партнерства, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 3.992.280,40 динара.

Удружења регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине, којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног а у складу са чланом 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи, донето је Решење као у диспозитиву.