Решење о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 21, 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године („Службени лист АП Војводине“, бр. 26/2017), Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01/4 од 28. јуна 2019. године, тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године као и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Р е ш е њ е
о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну
пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете

Одобрава се исплата средстава задругама са циљем куповине опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 50.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима и додељују се следећим задругама:

 1. ЗЗ БАЧЕКС БАЧ 5.000.000,00
 2. ЗЗ АГРОБОТАНИКА Оџаци 3.577.500,00
 3. ОЗЗ ОГЛЕДНА СТАНИЦА ОБРОВАЦ Обровац 4.300.000,00
 4. 33 СЛОГА Крајишник 1.536.478,00
 5. ОЗЗ НИЗИНЕ Плавна 2.401.741,00
 6. ЗЗ СМЕДЕРЕВАЦ 2010 Долово 2.016.200,00
 7. ОЗЗ ТРИ БРАЗДЕ Тител 4.364.226,00
 8. ЗЗ БЕШКА Бешка 3.981.565,00
 9. ЗЗ АГРО-КЛЕК Клек 5.000.000,00
 10. ЗЗ АГРОСОЈ Неузина 1.099.461,00
 11. ЗЗ МРКШИЋЕВИ САЛАШИ Српски Итебеј 5.000.000,00
 12. ОЗЗ ЦАСТРО-ЦОП Кулпин 5.000.000,00
 13. ЗЗ ВЕЉКО ЛУКИЋ-КУРЈАК Лукићево 5.000.000,00
 14. Млекарско-сточарска задруга ТРЕБИШЊИЦА Маглић 1.722.829,00

УКУПНО 50.000.000,00

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете објављеним у дневном листу „Дневник“ 04.09.2019. године предвиђенa је додела бесповратних средстава задругама за куповину опреме за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 50.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 02.09.2019. године образовао је Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава. Скупштина Развојне агенције Војводине усвoјила је Препоруку за правна лица чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године.

Задруге којима су средства одобрена, закључиће Уговоре о додели бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Решење можете преузети ОВДЕ