Решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине

        На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19 и 66/20) и чланова 11., 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 и 27/2021-ребаланс), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА АКРЕДИТОВАНИМ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈНИМ
АГЕНЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

        Одобрава се исплата бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине, с општим циљем јачања институционалних оквира на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

        Финансијска средства су обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/20 и 27/2021-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери.

        Средства се додељују у укупном износу од 2.500.000,00 динара, и то:

  1. Регионалној развојној агенцији Бачка                                                         500.000,00 динара
  2. Регионалном центру за друштвено економски развој Банат          500.000,00 динара
  3. Регионалној развојној агенцији Панонрег                                                 500.000,00 динара
  4. Регионалној развојној агенцији Јужни Банат                                           500.000,00 динара
  5. Регионалној развојној агенцији Срем                                                           500.000,00 динара

 

Образложење

        Конкурсом за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама кроз специфичне циљеве анализу рада и потенцијала акредитованих развојних агенција за период 2014 – 2020. године и израду плана рада активности РРА за период 2022-2030. расписаним дана 02.09.2021. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је јачање институционалног оквира на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

        За ове намене су средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/20 и 27/2021-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери.

        Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 01.09.2021. године образовао је Комисију за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за оцену пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога за одобравање средстава.
        Акредитоване регионалне развојне агенције, којима су одобрена средства за финансирање пројеката, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
        На основу напред наведеног, у складу са члановима 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члановима 11., 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ