Решење о додели бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи  као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-IX-02/2018 од 01.06.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о додели бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава
повезаних са реализацијом инвестиција

Одобрава се исплата средстава малим и средњим привредним друштвима са циљем куповине опреме за почетак, повећање или унапређење процеса производње.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс ) , у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 100.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима додељује се:

 1. „Агролек“ доо Нови Сад 7.083.276,00
 2. „Мотоил“ доо Нови Сад 10.000.000,00
 3. „Арборспалет 2010“ доо Бачка Паланка 6.187.900,00
 4. „Мохачи“ доо Стара Моравица 2.007.640,00
 5. „Технограђа“ доо Бачка Паланка 2.050.000,00
 6. „Кири123“ доо Панчево 2.098.473,00
 7. „Tron Теx“ доо Нови Сад 3.363.000,00
 8. „Делта Техник Маролд“ доо Беочин 10.000.000,00
 9. „Челик“ доо Бачки Јарак 9.648.402,00
 10. „Axioma plus“ доо Сремска Митровица 5.925.195,00
 11. „Dilemma Brewery“ доо Панчево 4.680.000,00
 12. „Bom Trade“ доо Нови Сад 10.000.000,00
 13. „M&S“ доо Сириг 3.264.301,00
 14. „НС Плакат“ доо Нови Сад 10.000.000,00
 15. „Lamex“ доо Нови Сад 9.627.058,00
 16. „Mv Forest 021“ доо Нови Сад 3.893.200,00

Укупно: 99.828.445,00

Средства се додељују у укупном износу од 99.828.445,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 21.02.2018. године предвиђенa је додела бесповратних средстава за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс ) , у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 100.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 19.02.2018 године образовао је Комисију за вредновање пријава поводом расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава подстицаја.

Привредна друштва којима су средства одобрена , потписаће Уговоре о додели средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ