Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта, дописа број 401-00-00108/2018-01 Комисије за контролу државне помоћи од 7. септембра 2018. године као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 od 07.11.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом
инвестиционог пројекта

Одобрава се исплата средстава малим, средњим и великим привредним друштвима са циљем отварања нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине у укупном износу од 199.991.450,00 динара.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 200.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима додељује се:

1) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС треће категорије развијености

1. „НЕБО ПАЛ доо Чока“ 7.071.000,00
2. „ВИСА-ПРОМ доо Кањижа“ 55.978.750,00
3. „CHAMPICOMP доо Плочица“ 6.481.750,00
4. „AGROWORLD доо Београд“ 17.677.500,00
5. „UNITEXBNB доо Нови Бечеј“ 5.892.500,00
6. „FOOD BALKAN PLUS доо Шид“ 12.374.250,00

УКУПНО 105.475.750,00

2) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС прве и друге категорије развијености

1. „БОРЕАЛ доо Краљевци“ 11.785.000,00
2. „VEGA IT SOURCING доо Нови Сад“ 4.714.000,00
3. „ЈОВИСТЕ доо Суботица“ 11.667.150,00
4. „CAPRIOLO доо Бачка Топола“ 18.856.000,00
5. „ГЕНЕЗА доо Кањижа“ 3.535.500,00
6. „БИОТРЕНД ДОНАТО доо Нови Сад“ 5.303.250,00
7. „TIM-COP доо Темерин“ 8.013.800,00
8. „VIP GROUP доо Сомбор“ 11.785.000,00
9. „НС ПЛАКАТ доо Нови Сад“ 10.606.500,00
10. „EXTRA AUTO TRANSPORT доо Врбас“ 4.714.000,00
11. „TASTYLAND доо Сента“ 3.535.500,00

УКУПНО 94.515.700,00

Средства се додељују у укупном износу од 199.991.450,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 17.09.2018. године предвиђена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима на територији АП Војводине, и то на начин да је 60% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености, а 40% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

За ове намене средства су обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 200.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 07.09.2018 године је образовао Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава подстицаја а Скупштина Развојне агенције Војводине донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 od 07.11.2018. године.

Привредна друштва којима су средства одобрена, потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ