Регионални развој

У Сектору за регионални развој и пројекте, обављају се послови покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређује и обезбеђује равномерни регионални развој; као и оснивање организација које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и вршење оснивачких права над њима; утврђивање и доношење стратешких и других докумената регионалног развоја; праћење спровођења мера и активности за равномерни регионални развој; остваривање сарадње са Агенцијама за регионални развој на територији Аутономне Покрајине Војводине; спроводе се мере развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја с циљем бржег економског развоја АП Војводине, које у оквиру своје делатности предлаже Развојна агенција Војводине д.о.о. Нови Сад; прати, надзире и помаже рад Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад; прати, надзире и помаже рад фондова чији је оснивач АП Војводина, из надлежности Секретаријата; управља буџетским фондом за спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја АП Војводине, који се оснива на неодређено време ради реализације мера развојних политика за бржи економски развој АП Војводине; предузимају се мере ради привлачења инвестиција у АП Војводину и даје подршка за оснивање компанија и изградњу инфраструктуре, неопходне за новонастале компаније; прати стање и предлаже мере у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и расељених лица и помаже развијање сарадње у региону“. У сектору за регионални развој и пројекте уже унутрашње јединице су:
Одсек за регионални развој и Одсек за пројекте.