Расписан конкурс за пријем радника на одређено време

На основу члана 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. Закона, 23/13-одлука УС), члана 5. Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13) и Решења број 125-031-85/2013 од 15. маја 2013. године, Служба за управљање људским ресурсима објављује

 

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

 

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник за пројектне и оперативне послове, на одређено време, најдуже до повратка привремено одсутног запосленог , 1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља послове покрајинске управе који се односе на: одржавање и унапређење односа АП Војводине са другим регијама, међународним организацијама и институцијама које окупљају регионе, посебно АЕР, АЕБР, Еврорегион „Дунав-Криш-Мориш-Тиса“; припрему аката и других радњи у поступку оснивања канцеларија или других облика преко којих ће се остваривати сарадња са одговарајућим територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава у оквиру спољне политике Републике Србије уз сагласност Владе Републике Србије; учествовање у закључивању и примени међународних споразума;праћење дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; стварање услова и развој административних капацитета покрајинске управе за реализацију пројеката који се финансирају из Фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; управљање и координацију у процесу израде и реализације пројеката које финансира ЕУ; активности у процесу предлагања модела обезбеђивање средстава за суфинансирање и предфинансирање пројеката; праћење наменског трошења средстава који се односе на реализацију пројеката у области међурегионалне сарадње и локалне самоуправе; предлагање финансијских механизама за децентрализацију овлашћења за одлучивање на локалном нивоу као и механизме за унапређење квалитета пружања локалних јавних услуга; предузимање мера ради привлачења инвестиција у Покрајину и давање подршке за оснивање компанија и изградњу инфраструктуре неопходне за новонастале компаније; праћење и анализу домаћих прописа и међународно-правних аката; и друге најсложеније послове по налогу покрајинског секретара, подсекретара и помоћника покрајинског секретара.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Стечено високо образовање у пољу природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије) или на основним природно-математичким, техничко-технолошким или друштвено-хуманистичким студијама у трајању од најмање четири године, који има најмање пет година радног стажа у струци, положен државни стручни испит, стручна оспособљеност за обављање сложених послова, знање страног језика или језика мањинске националне заједнице, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕЦДЛ СТАРТ); пробни рад од шест месеци.
Путем тестирања и интервјуа ће се извршити провера знања страног језика (немачки језик, енглески језик или италијански језик) или језика мањинске националне заједнице кандидата.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

7. Место рада:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 19. септембра 2013. године, а истиче 03. октобра 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми поштом или на писарници покрајинских органа (никако путем мејла).

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Душанка Зељковић, Самостални стручни сарадник ИИ за правне послове, бр. телефона: 021/487-48-93.

11. Докази који се прилажу:

  • Пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
  • Уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
  • Уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
  • Доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
  • Уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
  • Сертификат – диплома овлашћене установе о знању страног језика (енглески, немачки или италијански језик) или језика мањинске националне заједнице (оригинал или оверена фотокопија);
  • Потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕЦДЛ СТАРТ) – оригинал или оверена фотокопија;
  • Фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж)
  • Фотокопија радне књижице (оверена фотокопија).

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидат који буде изабран, а нема положен државни стручни испит, исти је дужан положити у року од годину дана.

12. Датум оглашавања:

18. септембар 2013. године

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.