Одлуку о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе), тачке I и тачке VI Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00214/2021-01/2 од 20. септембра 2021. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXVIII-03/2021 oд 10.11.2021. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину нове опреме у 2021. години

 

Одобрава се исплата средстава привредним друштвима са циљем куповине опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње.
Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/2020, 27/2021 и 38/2021-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 263.267.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја АПВ, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима, додељује се:

Ред.бр Привредно друштво Износ
1 Војел доо Бач 7.920.750,00 дин.
2 Procesing доо Футог 4.100.000,00 дин.
3 Делта Техник Маролд доо Беочин 7.100.000,00 дин.
4 Maropack доо Лединци 8.000.000,00 дин.
5 Млекара Carpe Diem доо Крушедол Село 5.500.000,00 дин.
6 Монарх доо Ветерник 4.408.481,00 дин.
7 Healthis доо Нови Сад 3.092.000,00 дин.
8 ECD design доо Бачка Топола 3.818.750,00 дин.
9 Food Group MSP доо Бач 8.000.000,00 дин.
10 Трго Продукт доо Инђија 8.000.000,00 дин.
11 Зорић доо Темерин 7.936.421,00 дин.
12 MGT Impex доо Зрењанин 3.670.041,00 дин.
13 Жеки доо Каћ 8.000.000,00 дин.
14 База доо Бечеј 3.480.000,00 дин.
15 Eco-Recycling доо Нови Сад 8.000.000,00 дин.
16 Pro Wood доо Беочин 5.759.930,00 дин.
17 Gravotec доо Зрењанин 2.480.000,00 дин.
18 Келеком доо Зрењанин 2.188.599,00 дин.
19 Lamex доо Нови Сад 8.000.000,00 дин.
20 Сибис доо Нови Сад 2.800.995,00 дин.
21 Настасић-Ековита доо Сомбор 7.860.066,00 дин.
22 Palet Line доо Иђош 2.150.000,00 дин.
23 Алатница Бокан доо Футог 7.560.000,00 дин.
24 Европа Електро доо Нови Сад 2.900.000,00 дин.
25 Поп-Лукић доо Банатско Велико Село 8.000.000,00 дин.
26 Плава фрајла доо Нови Сад 8.000.000,00 дин.
27 Mintex доо Панчево 2.031.420,00 дин.
28 Конлид доо Нова Пазова 6.825.000,00 дин.
29 Мелиса Фарм доо Свилојево 4.296.888,00 дин.
30 Pobeda Compani доо Нова Пазова 5.823.702,00 дин.
31 Ристевски доо Кикинда 3.232.900,00 дин.
32 Celmax доо Бешка 2.233.000,00 дин.
33 Небо Пал доо Чока 2.184.745,00 дин.
34 Гепард доо Нови Сад 7.951.234,00 дин.
35 Југопан доо Нови Сад 2.545.034,00 дин.
36 MS Panon Apple доо Буковац 6.582.778,00 дин.
37 Градар доо Темерин 6.518.319,00 дин.
38 EMS-Pellet доо Сента 7.772.625,00 дин.
39 Агромеркур доо Ада 2.628.131,00 дин.
40 Савремено паковање доо Бездан 2.225.000,00 дин.
41 Max Fabrix доо Нови Сад 6.669.200,00 дин.
42 Compart доо Бачка Топола 2.924.560,00 дин.
43 ДЕС Сунце 021 доо Нови Сад 7.900.000,00 дин.
44 Арис Решетке доо Темерин 8.000.000,00 дин.
45 Neofyton доо Нови Сад 8.000.000,00 дин.
46 Point доо Оџаци 6.300.000,00 дин.
47 Idas доо Мол 3.857.199,00 дин.
48 Армата доо Нови Сад 2.940.000,00 дин.
49 Лампоне доо Бачки Петровац 5.099.232,00 дин.
  УКУПНО:
263.267.000,00 дин.

Средства се додељују у укупном износу од 263.267.000,00 динара.

Образложење

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/2020, 27/2021 и 38/2021-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 263.267.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 15.09.2021. године образовао је Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која је израдила листу предлога за одобравање средстава, а Скупштина Развојне агенције Војводине донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXVIII-03/2021 oд 10.11.2021. године.

Привредна друштва којима су средства одобрена закључиће у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ