Привреда – 2021

Одлуку о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне…

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години

        На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 21., 22. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине…