Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

       На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за
реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

 

       Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестације:

Р. бр. Општина/град Назив манифестације Одобрена средства у динарима
1. Општина Шид „Винарске ноћи“ 500.000,00
2. Град Кикинда „37. Дани лудаје“ 3.000.000,00  
3. Општина Србобран „Србија у ритму Европе“ 500.000,00
4. Општина Бач Фестивал комедије „Провала“ 500.000,00
5. Општина Кањижа „Дан Светог Стефана и празник Новог хлеба 500.000,00
6. Општина Сента Прослава 325. годишњице Сенћанске битке – ДАН ГРАДА 600.000,00
7. Општина Инђија Бешка фест – Дани Војвођанско-баварске културе 3.200.000,00
8. Град Сремска Митровица Гастро-вински фестивал „Вински парк 2022“ 2.087.000,00
9. Град Сомбор „Бодрог фест 2022“ Бачки Моноштор 500.000,00
10. Општина Бечеј Фестивал „Бечеј ноћу“ 500.000,00
11. Општина Сремски Карловци Карловачка берба грожђа 2.000.000,00
12. Општина Тител „Великогоспојинске свечаности“ 1.600.000,00
13. Општина Србобран Новинари-лучоноше слободе 621.100,00
14. Општина Нови Бечеј Великогоспојински дани 500.000,00
15. Општина Темерин „Просто к’о пасуљ“ 1.900.000,00
16. Општина Темерин Дан општине Темерин 600.000,00
17. Град Вршац „64. Дани бербе грожђа“ 700.000,00
18. Општина Опово „Мајски дани општине Опово 2022“ 980.000,00
19. Општина Мали Иђош IX ВЛАШИЋКО ПРЕЛО 500.000,00
20. Општина Мали Иђош Међународни филмски фестивал кратког метра са ромском темом – ФРОМ 500.000,00
21. Град Суботица „Регионални оперски дани“ 2.200.000,00
22. Град Нови Сад „Фестивал аутохтоних сорти вина“ 600.000,00
23. Град Нови Сад Фестивал „Love&Culture“ 1.800.000,00
24. Град Нови Сад Конференција „Teslas Planet“ 3.200.000,00
25. Град Нови Сад 12. Фестивал игре и музике „Зов равнице“ 4.000.000,00
26. Град Нови Сад Зимски Блоксток 2022 2.000.000,00
27. Град Нови Сад „Новосадски омладински фестивал“ 2.000.000,00
28. Град Нови Сад „МЕКСТ Конференција“ 3.300.000,00
29. Град Нови Сад „БУДУЋНОСТ И ТИ“ 500.000,00
30. Град Нови Сад „Туристички Самит Војводине“ 1.700.000,00
31. Град Нови Сад „ОТВОРЕНА КУХИЊА“ 1.500.000,00
УКУПНО: 44.588.100,00

       Средства се додељују у укупном износу од 44.588.100,00 динара.

       Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

      Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисницима закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, наративним и финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

       За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

       Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

       Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 27.01.2022. године донео је Одлуку о образовању и раду комисије за обраду пријава и одобравању предлога за суфинансирање пријава по Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера (у даљем тексту Комисија).

       Обзиром да су Одлуком о додели бесповратних средстава број: 141-401-306/2022-01 од 07.02.2022. године додељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара, Одлуком о додели бесповратних средстава број: 141-401-306/2022-01-02 од 09.02.2022. године додељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара, Одлуком о додели бесповратних средстава број: 141-401-306/2022-26 од 14.04.2022. године додељена су средства у износу од 9.411.900,00 динара и Одлуком о додели бесповратних средстава број: 141-401-306/2022-01-39 од 19.5.2022. године додељена су средства у износу од 44.580.100,00 динара утрошена су сва средства опредељена за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера у износу од 60.000.000,00 динара.

       На основу предлога Комисије, Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

       Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључују уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

       Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

       Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

       Одлуку можете преузети ОВДЕ