Одлука о продужењу рока за подношење пријава

        На основу члана 16. став 1, члана 24. став 2. и члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-друга одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), те на основу Правилника о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Aутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона од 13.10.2022. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

        Одобрава се продужење рока за подношење пријава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Aутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона до 25.11.2022. године.

Образложење

        Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Aутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона расписан је дана 13.10.2022. године, у коме је предвиђено да је рок за подношење пријава до 14.11.2022. године.

        Обзиром да се горе наведени рок за подношење пријава показао као кратак за сакупљање све неопходне документације од стране јединица локалне самоуправе, одлучено је да се рок за подношење пријава по Јавном конкурсу продужи до 25.11.2022. године.

        На основу члана 24. став 2, а у складу са чланом 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, решено је као у диспозитиву.