Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017), као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе, 99/2021-др. уредбе, 20/2023-др. уредбе, 43/2023-др. уредбе и 48/2023-др. уредбе), тачке I и тачке VI Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/2 од 10. фебруара 2023. године, као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XL-004/2023 oд 5.7.2023. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину нове опреме у 2023. години

Мења се Одлука о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години,

брише се:

Компонента 1

Ред.бр. Привредно друштво Износ
26 „Бечејпромет“ доо Бечеј 3.000.000,00 динара

Компонента 2

Ред.бр. Привредно друштво Износ
2 „Реља јуниор“ доо Зрењанин 5.241.846,00 динара

Укупан износ додељених средстава за Компоненту 1 и Компоненту 2 износи 313.368.543,20 динара.

Неутрошена средства по овом јавном конкурсу у укупном износу од 9.131.456,80 динара, биће преусмерена за Јавни конкурс опремања индустријско – пословних зона, који ће бити расписан у текућој години.

У осталом, Одлука остаје неизмењена.

 

Образложење

Дана 18.8.2023. године, подносилац пријаве „Бечејпромет“ доо Бечеј обратио се Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу образложењем у којем наводи разлоге за одустајање од доделе бесповратних средстава. Подносилац пријаве „Реља јуниор“ доо Зрењанин није извршио потписивање уговора, те се констатовало да је корисник одустао од доделе бесповратних средстава.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници: region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ