Одлука о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине

        На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и чланова 11., 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), а у вези са чланом 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 30/18), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 08.04.2021. године, д о н о с и

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

        Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине ради суфинансирања израде планова развоја као дугорочних докумената развојног планирања јединица локалне самоуправе, који се у складу са чланом 9. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/18) и чланом 3. Уредбе Владе Републике Србије о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 107/20) усвајају за период од најмање 7 година и пролазе кроз процес усаглашавања са Планом развоја АП Војводине.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/20) у укупном износу од 45.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

Р.Б. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗНОС
1 Општина Бачка Паланка 1.000.000,00
2 Општина Шид 990.000,00
3 Општина Нови Кнежевац 977.000,00
4 Општина Кањижа 1.000.000,00
5 Општина Врбас 1.000.000,00
6 Општина Темерин 1.000.000,00
7 Општина Чока 1.000.000,00
8 Град Кикинда 990.000,00
9 Општина Бач 1.000.000,00
10 Општина Сечањ 1.000.000,00
11 Општина Сремски Карловци 1.000.000,00
12 Општина Нова Црња 990.000,00
13 Општина Мали Иђош 751.200,00
14 Општина Србобран 1.000.000,00
15 Општина Тител 1.000.000,00
16 Општина Сента 830.000,00
17 Општина Житиште 720.500,00
18 Општина Инђија 1.000.000,00
19 Општина Опово 1.000.000,00
20 Општина Ковин 1.000.000,00
21 Општина Бачка Топола 834.000,00
22 Општина Нови Бечеј 1.000.000,00
23 Град Сомбор 1.000.000,00
24 Град Зрењанин 1.000.000,00
25 Општина Ириг 999.000,00
26 Општина Ковачица 642.000,00
27 Град Панчево 1.000.000,00
28 Град Сремска Митровица 1.000.000,00
29 Општина Жабаљ 960.000,00
30 Општина Пећинци 550.000,00
31 Општина Беочин 1.000.000,00
32 Град Вршац 1.000.000,00
33 Општина Кула 992.500,00
34 Град Нови Сад 1.000.000,00
35 Општина Оџаци 1.000.000,00
36 Општина Алибунар 1.000.000,00
  УКУПНО: 34.226.200,00

Средства се додељују у укупном износу од 34.226.200,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2021. годину у области регионалног развоја, суфинансира израду планова развоја јединица локалне самоуправе у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/2018).

        Јавни конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе објављен је 26.02.2021. године у дневном листу „Дневник“. За намене предвиђене Јавним конкурсом средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/2020), у укупном износу од 45.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

        На основу напред наведеног, а у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и Записника конкурсне комисије, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је одлуку о додели средстава која је коначна у овом поступку.

Одлуку можете преузети ОВДЕ