Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

        На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број: 141-401-1032/2021-01 од 20. фебруара 2021. године, а у вези са члановима 11., 21., и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана: 14. априла 2021. године, д о н о с и

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

        Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине ради суфинансирања израде пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-402-8/2021-04 од 06. јануара 2021. године у оквиру Програма 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти.

        Средства се додељују у укупном износу од 33.166.638,08 динара и то:

Р.Б. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗНОС
1 Град Вршац 1.000.000,00
2 Град Зрењанин 1.000.000,00
3 Град Кикинда 1.000.000,00
4 Град Сомбор 800.000,00
5 Град Сремска Митровица 1.000.000,00
6 Град Суботица 1.000.000,00
7 Општина Ада 1.000.000,00
8 Општина Алибунар 1.000.000,00
9 Општина Апатин 999.360,00
10 Општина Бач 1.000.000,00
11 Општина Бачка Паланка 897.088,08
12 Општина Бачка Топола 305.000,00
13 Општина Бачки Петровац 1.000.000,00
14 Општина Бела Црква 850.000,00
15 Општина Беочин 980.000,00
16 Општина Врбас 998.750,00
17 Општина Жабаљ 1.000.000,00
18 Општина Житиште 510.000,00
19 Општина Ириг 999.600,00
20 Општина Кањижа 463.680,00
21 Општина Ковачица 1.000.000,00
22 Општина Кула 1.000.000,00
23 Општина Нова Црња 950.000,00
24 Општина Нови Бечеј 1.000.000,00
25 Општина Нови Кнежевац 839.160,00
26 Општина Опово 1.000.000,00
27 Општина Оџаци 1.000.000,00
28 Општина Пећинци 1.000.000,00
29 Општина Рума 1.000.000,00
30 Општина Сента 966.000,00
31 Општина Сечањ 958.000,00
32 Општина Србобран 1.000.000,00
33 Општина Сремски Карловци 1.000.000,00
34 Општина Стара Пазова 800.000,00
35 Општина Темерин 1.000.000,00
36 Општина Шид 850.000,00
  УКУПНО: 33.166.638,08

 

О б р а з л о ж е њ е

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2021. годину суфинансира израду пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре.

        Јавни конкурс за суфинансирање израде пројектно-техничке документације објављен је 26.02.2021. године у дневном листу „Дневник“. Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру Програма 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 30.000.000,00 динара.

        Преусмеравањем апропријација у оквиру Програма 0608 Систем локалне самоуправе, ПА 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, после доношења Одлуке о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, од неутрошених средстава, део у износу од 3.166.638,08 динара је пренет на Програм 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти.

        На основу напред наведеног, а у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и Записника конкурсне комисије, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је одлуку о додели средстава која је коначна.

Одлуку можете преузети ОВДЕ

        На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број: 141-401-1032/2021-01 од 20. фебруара 2021. године, а у вези са члановима 11., 21., и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана: 14. априла 2021. године, д о н о с и

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

        Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине ради суфинансирања израде пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-402-8/2021-04 од 06. јануара 2021. године у оквиру Програма 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти.

        Средства се додељују у укупном износу од 33.166.638,08 динара и то:

Р.Б. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗНОС
1 Град Вршац 1.000.000,00
2 Град Зрењанин 1.000.000,00
3 Град Кикинда 1.000.000,00
4 Град Сомбор 800.000,00
5 Град Сремска Митровица 1.000.000,00
6 Град Суботица 1.000.000,00
7 Општина Ада 1.000.000,00
8 Општина Алибунар 1.000.000,00
9 Општина Апатин 999.360,00
10 Општина Бач 1.000.000,00
11 Општина Бачка Паланка 897.088,08
12 Општина Бачка Топола 305.000,00
13 Општина Бачки Петровац 1.000.000,00
14 Општина Бела Црква 850.000,00
15 Општина Беочин 980.000,00
16 Општина Врбас 998.750,00
17 Општина Жабаљ 1.000.000,00
18 Општина Житиште 510.000,00
19 Општина Ириг 999.600,00
20 Општина Кањижа 463.680,00
21 Општина Ковачица 1.000.000,00
22 Општина Кула 1.000.000,00
23 Општина Нова Црња 950.000,00
24 Општина Нови Бечеј 1.000.000,00
25 Општина Нови Кнежевац 839.160,00
26 Општина Опово 1.000.000,00
27 Општина Оџаци 1.000.000,00
28 Општина Пећинци 1.000.000,00
29 Општина Рума 1.000.000,00
30 Општина Сента 966.000,00
31 Општина Сечањ 958.000,00
32 Општина Србобран 1.000.000,00
33 Општина Сремски Карловци 1.000.000,00
34 Општина Стара Пазова 800.000,00
35 Општина Темерин 1.000.000,00
36 Општина Шид 850.000,00
  УКУПНО: 33.166.638,08

 

О б р а з л о ж е њ е

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2021. годину суфинансира израду пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре.

        Јавни конкурс за суфинансирање израде пројектно-техничке документације објављен је 26.02.2021. године у дневном листу „Дневник“. Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру Програма 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 30.000.000,00 динара.

        Преусмеравањем апропријација у оквиру Програма 0608 Систем локалне самоуправе, ПА 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, после доношења Одлуке о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, од неутрошених средстава, део у износу од 3.166.638,08 динара је пренет на Програм 1505 Регионални развој, ПА 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти.

        На основу напред наведеног, а у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и Записника конкурсне комисије, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је одлуку о додели средстава која је коначна.

Одлуку можете преузети ОВДЕ