Одлука о додели бесповратних средстава општинaма Опово, Ковачица и Граду Зрењанину

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ

 о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

 Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестације:

Р. бр.

Општина/град

Назив манифестације

Одобрена средства у динарима

1.

Град Зрењанин

Европско село 2023 – Зрењанин

1.600.000,00

2.

Општина Опово

XXV Овчарски дани Сакуле

   595.000,00

3.

Општина Ковачица

Црепајачки фијакер 2023

   996.000,00

 

           УКУПНО

 

3.191.000,00

Средства се додељују у укупном износу од 3.191.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисницима закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2022), у укупном износу од 60.000.000,00 динара у оквиру Програма 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,  дана 06. 02. 2023. године  донео је Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе финансијских средстава на основу расписаног  Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера (у даљем тексту Комисија).

Комисија је на основу утврђених критеријума, руководећи се датумом одржавања манифестације, сачинила предлог о додели средстава за три локалне самоуправа у којима се манифестације одржавају у априлу и мају месецу 2023. године.

На основу  предлога Комисије,  Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључују уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

 Одлуку можете преузети ОВДЕ