Одлука о додели бесповратних средстава

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014)  и тачке 11. Конкурса за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013 покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

 

Одлуку
о додели бесповратних средстава сходно Конкурсу за преглед, анализу и
представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране
ЕУ у периоду 2007-2013

 

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе пружању подршке међународним активностима јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине, удружењима грађана која су аплицирала на Конкурс за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013:

  1. „Центар локалне демократије“, Суботица у износу од 2.017.000,00 динара и
  2. Удружење „Просперо“, Темерин у износу од 271.000,00 динара.

Средства се одобравају у износу од 2.288.000 динара.

Образложење

Конкурсом за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013 расписаним 06. 12. 2014. године и објављеном у дневном листу „Данас“ предвиђено је: суфинансирање пројеката организација цивилног друштва који би допринели транспарентности коришћења средстава европских фондова на територији АП Војводине, упознавању јавности о постигнутим резултатима пројеката локалних самоуправа финансираним из фондова Европске уније и побољшању услова за реализацију пројеката који ће се финансирати из средстава фондова ЕУ.

За ове намене обезбеђена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2014. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 50/2013 и 24/2014 и 42/2014 – ребаланс), у оквиру Програма међурегионалне сарадње и учешћа у процесу европских интеграција, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 16.12.2014. године образовао је Комисију за вредновање предлога пројеката пристиглих на основу расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога о додели средстава у складу са критеријумима за вредновање предлога пројеката дефинисаним у Смерницама за подносиоце предлога пројеката.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава. Корисници средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донета је одлука као у диспозитиву.

Преузмите одлуку