Одлука о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017), као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе, 99/2021-др. уредбе, 20/2023-др. уредбе, 43/2023-др. уредбе и 48/2023-др. уредбе), тачке I и тачке VI Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/2 од 10. фебруара 2023. године, као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XL-004/2023 oд 5.7.2023. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси:

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину нове опреме у 2023. години

Додељују се средстава привредним друштвима са циљем куповине нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње.
Средства за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022 и 27/2023-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 322.500.000,00 динара, део средстава у износу од 262.500.000,00 динара опредељен је за набавку опреме за Компоненту 1, док је део средстава у износу од 60.000.000,00 динара опредељен за набавку опреме за Компоненту 2, као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја АПВ, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

У делу пријава за Компоненту 1 у укупном износу од 265.484.052,51 динара, средства се додељују следећим привредним друштвима:

Ред.бр. Привредно друштво Износ
1 Винарија Ковачевић доо Ириг 7.682.350,90 динара
2 Технопласт доо Стари Бановци 4.712.000,00 динара
3 Микротек оптика доо Каћ 9.000.000,00 динара
4 Дизајн Вујовић доо Ђурђево 7.352.300,00 динара
5 Фриго Жика доо Рума 9.528.450,00 динара
6 Нива доо Жабаљ 4.105.000,00 динара
7 Т-1 абразив доо Ада 7.942.495,24 динара
8 Al pack дооСуботица 10.000.000,00 динара
9 Идас доо Мол 9.738.422,19 динара
10 Градар доо Темерин 10.000.000,00 динара
11 КМ314.2 доо Нови Сад 10.000.000,00 динара
12 Термовент СЦ доо Темерин 5.981.305,50 динара
13 Wood and more доо Мали Иђош 3.811.668,25 динара
14 Умпром доо Стара Пазова 10.000.000,00 динара
15 Eurowin доо Шајкаш 6.867.900,00 динара
16 Трго-Продукт доо Инђија 9.120.200,00 динара
17 Ламбино плус доо Стара Пазова 4.447.364,00 динара
18 Фино интегрино доо Кикинда 3.500.000,00 динара
19 Еуропак доо Стари Бановци 3.065.000,00 динара
20 Банатски клас доо Панчево 5.543.098,00 динара
21 Алу марком цом доо Жабаљ 5.185.290,00 динара
22 Келеком доо Зрењанин 3.813.468,75 динара
23 Зорић доо Темерин 10.000.000,00 динара
24 Роби пек доо Бачка Топола 6.127.500,00 динара
25 Ултра папир 2М доо Стара Пазова 8.900.000,00 динара
26 Бечејпромет доо Бечеј 3.000.000,00 динара
27 Штранд доо Нови Сад 7.359.903,57 динара
28 Браћа Дринић доо Нови Сад 10.000.000,00 динара
29 Дрвопрофил фине лине доо Нови Сад 9.800.000,00 динара
30 Стаменковић доо Оџаци 8.265.953,52 динара
31 OM MADE дооСириг 3.405.312,50 динара
32 Venera bike доо Суботица 8.825.243,00 динара
33 Мера дооЗрењанин 6.045.612,29 динара
34 Герд доо Бачки Петровац 7.078.784,80 динара
35 ФМО Укус доо Ковачица 3.336.627,00 динара
36 Nobili furniture доо Темерин 8.000.000,00 динара
37 Коктел -Пјешчић-Поповић доо Кула 4.030.225,00 динара
38 Жеки доо Каћ 9.912.578,00 динара
УКУПНО
265.484.052,51 динара

и у делу пријава за Компоненту 2 у укупном износу од 56.126.336,69 динара, средства се додељују следећим привредним друштвима:

Ред.бр. Привредно друштво Износ
1 Унимет доо Каћ 10.000.000,00 динара
2 Реља јуниор доо Зрењанин 5.241.846,00 динара
3 Мото-пласт доо Нова Пазова 11.020.361,69 динара
4 Еуропродуцт ДОО Беочин 11.120.000,00 динара
5 CUBE доо Стара Пазова 6.744.129,00 динара
6 Stilles nameštaj доо Нови Сад 12.000.000,00 динара
УКУПНО
56.126.336,69 динара

Укупан износ додељених средстава за Компоненту 1 и Компоненту 2 износи 321.610.389,20 динара.

Образложење

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава који је објављен у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022 и 27/2023-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од 322.500.000,00 динара, као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу образовао је Комисију за проверу и оцењивање приспелих пријава по Јавном конкурсу, бр. 141-401-385/2023-04 од 7.3.2023. године, која је утврдила предлог ранг листе, а Скупштина друштва Развојна агенција Војводине доо Нови Сад донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XL-004/2023 oд 5.7.2023. године.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Привредна друштва којима су средства одобрена закључиће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници: region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ