Одлука о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе), тачке I и тачке VI Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00132/2022-01/4 од 22.3.2022. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXV-03/2022 oд 3.8.2022. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину нове опреме у 2022. години

Додељују се средстава привредним друштвима са циљем куповине нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње.

Средства за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 240.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја АПВ, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима и додељује се следећим привредним друштвима:

Ред.бр Привредно друштво Износ
1 Југополимер доо Бечеј 8.000.000,00 динара
2 Сиб Комерц доо Тител 2.365.000,00 динара
3 RPC-PROM доо Зимоњић 7.965.000,00 динара
4 SOLLYS LAND доо Плочица 7.876.902,00 динара
5 Еко-Метал доо Врдник 8.000.000,00 динара
6 Цетинка Амбалажа доо Јасеново 3.825.000,00 динара
7 B+B SENSOR SOLUTIONS доо Суботица 3.154.258,00 динара
8 Градина Систем доо Темерин 6.000.000,00 динара
9 ЗДС доо Оџаци 2.470.153,00 динара
10 Рото Србија доо Алибунар 3.537.050,00 динара
11 Подрум Палић 1896 доо Палић 7.025.000,00 динара
12 АМ Технолог доо Оџаци 7.324.000,00 динара
13 Амакс доо Мошорин 7.900.000,00 динара
14 Подрум Палић Хладњача доо Палић 5.412.500,00 динара
15 Агроконс доо Мали Иђош 4.828.129,20 динара
16 Лабудовић НС доо Нови Сад 8.000.000,00 динара
17 CUBE доо Стара Пазова 6.800.000,00 динара
18 GENERAL SOLUTIONS SLN доо Зрењанин 7.966.186,00 динара
19 Влашки Промет доо Нови Сад 3.309.948,40 динара
20 Водопривредно друштво Дунав АД Бачка Паланка 8.000.000,00 динара
21 EMS-PELLET доо Сента 7.994.295,00 динара
22 Хартопак доо Кикинда 8.000.000,00 динара
23 Ковакс доо Бечеј 4.000.000,00 динара
24 Ватросервис доо Бачки Петровац 3.023.025,00 динара
25 Млекара CARPE DIEM доо Крушедол Село 4.960.000,00 динара
26 Хидротерминг доо Нови Сад 3.245.760,00 динара
27 ДМД СИСТЕМ доо Челарево 8.000.000,00 динара
28 Мадра доо Зрењанин 6.490.657,14 динара
29 Балатон Штампа доо Тител 2.000.000,00 динара
30 Гранпласт доо Бечеј 2.141.924,85 динара
31 Олеон доо Нови Сад 5.000.000,00 динара
32 Феромонт Опрема АД Панчево 8.000.000,00 динара
33 METAL X доо Турија 2.078.682,45 динара
34 MIX TRADE доо Кулпин 2.742.655,00 динара
35 NOBILI FURNITURE доо Темерин 8.000.000,00 динара
36 SEVU 2015 доо Нови Сад 6.348.832,00 динара
37 Модена Ресторани доо Нови Сад 8.000.000,00 динара
38 Хлеб Продукт доо Бачка Паланка 3.277.427,45 динара
39 Хемотехна доо Суботица 8.000.000,00 динара
40 HOT FOOD PLUS доо Каћ 8.000.000,00 динара
41 RAPID P.E.T. доо Нови Сад 5.586.000,00 динара
42 NARCISSUS доо Ада 2.215.301,30 динара
43 MESOPAK NS доо Каћ 2.242.000,00 динара
УКУПНО 239.105.686,79 динара

Средства се додељују у укупном износу од 239.105.686,79 динара.

Образложење

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава који је објављен у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од 240.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу образовао је Комисију за проверу и оцењивање приспелих пријава по Јавном конкурсу, бр. 141-401-4305/2022-01 од 30.03.2022. године која је утврдила предлог ранг листе, а Скупштина друштва Развојна агенција Војводине доо Нови Сад донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXV-03/2022 oд 3.8.2022. године.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Привредна друштва којима су средства одобрена закључиће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници: region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ

Менично овлашћење можете преузети ОВДЕ