Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине – други позив

На основу члана 24. став 1. и 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21.,члана 22. став 4. и члана 24. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2019), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији
АП Војводине – други позив

I.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2020. годину у области регионалног развоја, суфинансираће израде планова развоја јединица локалних самоуправа у складу са Законом о планском систему Републике Србије, јединицима локалних самоуправа којима нису одобрена средства по првом позиву.

Узимајући у обзир привођење крају финансијске перспективе ЕУ 2014 – 2020, текуће припреме за нови финансијски период, као и обавезу усклађивања документације на националном и суб-националном нивоу, а у складу са Законом о планском систему („Службени гласник РС“ бр. 30/18), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру овог позива суфинансираће:

– израду планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине којима нису одобрена средства по првом позиву.

Планови развоја треба да буду донети најкасније до 01. јануара 2021. године.
Планови морају имати рок важења од најмање 7 година.

Овим конкурсом неће бити финансиране друге активности попут ревизије постојећих планских докумената (стратегија развоја, секторске стратегије, акционих планова и сл.)
Овим конкурсом неће бити финансирана израда других планских докумената, осим планова развоја јединица локалних самоуправа, у складу са Законом о планском систему.

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у укупном износу од 11.383.250,57 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 1.000.000,00 динара.
Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора или из других извора.
Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1)    Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима који су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и којима нису одобрена средства по првом позиву.

2)    Подносиоци пројекта су јединице локалне самоуправе, и као такве конкуришу самостално.

3)    Подносилац пројекта за средства из овог конкурса може поднети пријаву са највише једним пројектом.

4)    Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)    Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан.

6)    На коверти мора да стоји назив, “КОНКУРС за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине – други позив“, адреса подносиоца пријаве и текст: “Не отварати“.
Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

7)    Рок за подношење пријаве на конкурс је 25. 03. 2020. године.

8)    Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

9)    Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.

10)    Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

11)    Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

12)    На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-mail:
marijana.rakic@vojvodina.gov.rs
или путем телефона 021-487-42-08 радним даном од 09 до 13 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ