Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, мај 2015

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за допринос унапређењу знања и разумевања процеса
европских интеграција

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција.

Циљ конкурса: Постизање ширег друштвеног концензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања Европској унији. Од кључног значаја је унапређење информисаности и разумевања грађана о процесу приступања Европској унији.
Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да допринесу:

 • подстицању конкретних активности и дебате о процесу придруживања, заједничким европским вредностима и перспективи;
 • подизању нивоа информисаности грађана о значају европских интеграција и улоге регионалних власти у том процесу;

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 3.500.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014) у оквиру Програма 0601 Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 10% од износа који додељује Секретаријат
 7. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција“.
 8. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројекта је 8. јун 2015. године.
 10. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 11. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 12. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 13. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 14. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-45-42, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију