Конкурс: Анализа стања и процена капацитета за управлјање ЛЕР у ЈЛС

На основу члана 24.став 2. и члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 29/2015-ребаланс) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС

Анализа стања и процена капацитета за управљање локалним економским развојем у
јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

 

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину суфинансираће реализацију пројеката удружења грађана, који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, у циљу уређења система локалне самоуправе, као и правилног и функционалног рада локалне самоуправе.

Општи циљ: Изградња ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Пројектне активности организација цивилног друштва се морају реализовати на територији АП Војводине и треба да допринесу испуњењу специфичних циљева:

 • Преглед организационих облика на нивоу јединица локалних самоуправа који у својој надлежности имају локални економски развој
 • Израда методологије за упоредну процену капацитета за управлјање локалним економским развојем у јединицама локалних самоуправа
 • Дефинисање смерница за ефикасније управлјање локалним економским развојем

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.975.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 29/2015) у оквиру Програма 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081001 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације доставлјају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД)
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који додељује Секретаријат.
 7. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС Анализа стања и процена капацитета за управљање локалним економским развојем у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини“.
 8. Пријаве се доставлјају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројеката је 15. септембар 2015. године.
 10. Рок реализације пројектних активности је 31. децембар 2015. године.
 11. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 12. Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.
 13. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 14. Резултати конкурса биће објавлјени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 15. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 16. Корисник средстава ће заклјучити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријавлјивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-45-73, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију