Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, објављује

ИСПРАВКУ

Јавног конкурса за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години, број: 133-401-1997/2015-02, објављеног  23.04.2015. године у листу «Дневник»

У поглављу II Услови

тачка 1. алинеја а) мења се и гласи: „гради нове производне капацитете, при чему инвестиција мора остати на истом подручју, односно региону најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и средње привредне субјекте или“

тачка 2. мења се и гласи: „Послује у прерађивачкој, осим у сектору синтетичких влакана, или индустрији информационих технологија (према Уредби о класификацији делатности, „Сл. гл. РС“ бр. 54/2010 – све делатности из сектора Ц, као и делатност 62.01 из сектора Ј);“

Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета Ап Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 53 /2014) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНјЕ
ТРОШКОВА УЛАГАНјА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ
У 2015. ГОДИНИ
БРОЈ 133-401-1997/2015-02

Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину представља основ за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује субвенције у укупном износу од 25.000.000,00 динара, у оквиру Програма 1504 – Подстицаји развоју привреде, програмска активност 1002 – Подршка директним страним инвестицијама, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима- 4541 – текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 0100 Приходи из Буџета

I Намена и висина средстава

Средства се одобравају привредним друштвима, наменски, по принципу рефундације, за трошкове улагања у материјалну имовину, умањене за исказан износ пореза на додатну вредност – до максималног износа од 50.000 евра, односно 100.000 евра у динарској противвредности по привредном субјекту.
Субвенција се не може одобрити привредном друштву које има статус повезаног лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица.
Средства се одобравају привредним друштвима приликом започињања обављања нове или приликом проширења постојеће пословне делатности, а која подразумева:

 • изградњу нових производних објеката (греенфиелд), или
 • обављање делатности у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту, за које је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање пет година од дана одобрења закључења уговора о додели средстава (наменски броwнфиелд), или
 • обављање делатности у постојећем објекту (броwнфиелд) за који је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање пет година од дана одобрења закључења уговора о додели средстава.
  Износ државне помоћи одредиће се на основу трошкова једногодишњег закупа, односно трошкова израде техничке документације, (према:Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), а максимално до износа наведеног у ставу 1, поглавља И, према следећој скали:
 • За инвестициони пројекат чија је минимална вредност улагања у наредне 3 године 1.000.000 евра1 у динарској противвредности и којим се у наредне 3 године реализује отварање најмање 30 нових радних места почев од дана закључења уговора о додели средстава – максимална висина субвенције износи 50.000 евра у динарској противвредности1;
 • За инвестициони пројекат чија је минимална вредност улагања у наредне три године 2.000.000 евра у динарској противвредности1 и којим се у наредне три године реализује отварање најмање 100 нових радних места почев од дана закључења уговора о додели средстава – максимална висина субвенције износи 100.000 евра у динарској противвредности1;

Вредност улагања подразумева вредност материјалне имовине (постројења, машине, опрема) и нематеријалне имовине (пренос технологије, кноw хоw, лиценце, патенти) у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.
У укупну вредност улагања признају се и улагања непосредно везана за реализацију инвестиционог пројекта настала у години подношења пријаве на конкурс.
Новим радним местом сматра се оно радно место на ком се најкасније у року од три године од дана закључења уговора о додели субвенција заснива радни однос на неодређено време код привредног друштва коме је одобрена субвенција. Новим радним местом сматра се и радни однос директно повезан са реализацијом инвестиционог пројекта, који је заснован у претходна три месеца од дана закључења уговора у привредном друштву коме се одобрава субвенција или у друштву које има статус повезаног лица са привредним друштвом коме је субвенција одобрена.

II Услови

Право на субвенцију може остварити привредно друштво под условом да кумулативно испуњава следеће услове:

1. Реализује инвестициони пројекат на територији АП Војводине у коме:

 1. гради нове производне капацитете или
 2. обавља делатност у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту за који је уговорен дугорочни закуп (наменски броwнфиелд) или
 3. обавља делатност у постојећем објекту (броwнфиелд)

У случају закупа (подтачке б) и в)) закуп се мора наставити најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и средње привредне субјекте.

2. Послује у прерађивачкој или индустрији информационих технологија (према Уредби о класификацији делатности, „Сл. гл. РС“ бр. 54/2010 – све делатности из сектора Ц, као и делатност 62.01 из сектора Ј);

3. Да у пријави за доделу субвенције прикаже инвестициони пројекат који испуњава услове у погледу вредности улагања и нових радних места наведене у тачки I;

4. Да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;

5. Да предузеће није било у блокади у претходних 12 месеци од дана подношења захтева;

6. Да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за претходних 6 месеци који претходе месецу у коме је поднет захтев за доделу субвенција, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјекат, а на основу образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;

7. Да у тренутку подношења пријаве има регистровано седиште на територији АП Војводине.

8. Да се за доделу субвенције јавило пре почетка реализације пројекта

III Од права на доделу субвенција изузети су:

 • привредни субјекти у тешкоћама у смислу члана 2, став 1, тачке 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гл. РС“ бр. 13/10, 100/11 и 91/12);
 • државни органи, организације и други корисници јавних средстава, друштвене организације, удружења грађана и непрофитне организације;
 • правна лица којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума;
 • правна лица чији је оснивач или већински власник република, покрајина или локална самоуправа;
 • правна лица којима су из буџета републике или покрајине већ исплаћена средства за исте оправдане трошкове;
 • правна лица која нису испунила ранију уговорну обавезу према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, а уговорна обавеза је истекла, као и правна лица чија је ранија обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају.

IV Документација

 1. Пријава за доделу средстава на прописаном обрасцу;
 2. Профактура за израду пројектно-техничке документације;
 3. Копија овереног уговора о закупу производног простора са исказаном ценом месечне закупнине;
 4. Пројектовани биланси и процена новчаних токова за наредне 3 године;
 5. Финансијски извештај за претходне 3 године са мишљењем ревизора (за обвезнике ревизије) или Извештај о бонитету од Агенције за привредне регистре који не може бити старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија, а за страно лице уз обавезан оверени превод) ;
 6. Фотокопија решења о регистрацији привредног субјекта издата од стране надлежног органа;
 7. Потврда надлежног пореског органа да су измирене све доспеле обавезе јавних прихода– Пореска управа Министарства финансија Републике Србије и надлежни орган јединице локалне самоуправе – Управа јавних прихода или потврда – уверење стране државе, када има седиште на њеној територији;
 8. За новоосноване компаније – одлука овлашћеног органа компаније (борд директора, директор, управни одбор и сл.) о инвестицији на територији АП Војводине;
 9. Писана изјава подносиоца захтева о томе да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
 10. Образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случају наведеном у тачки II 6.

Комисија задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Пријаве са комплетном документацијом подносе се Фонду за подршку инвестиција у Војводини, на адресу Народног фронта 23д, 21000 Нови Сад, Република Србија.

V Доношење одлуке

Предлог одлуке о додели и висини средстава привредном друштву доноси Комисија коју чине два представника Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, од којих је један дипломирани правник, један представник Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и два представника Фонда за подршку инвестиција у Војводини.
Одлуку о додели и висини субвенције привредном друштву, на основу предлога Комисије, доноси Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, за сваки појединачни случај, у износу приказаном на профактури за израду техничке документације или уговору о закупу, без пореза на додату вредност, а максимално до износа наведеног у тачки И.
Комисија може тражити и независну процену приказаних расхода од стране овлашћене ревизорске куће, а о трошку подносиоца захтева.
По пријему обавештења о додели субвенције, корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова достави посебан наменски рачун отворен код надлежне филијале Управе за трезор.

VI Закључивање уговора

Документација потребна за закључивање уговора:

 1. Фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун у Управи за трезор;
 2. Банкарска гаранција домаће банке у вредности износа субвенција са клаузулама „неопозива“, „безусловна“ и „наплатива на први позив без права приговора“ са роком важности од 39 месеци од дана закључења уговора;
 3. Две потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате (у случају раскида уговора због неиспуњења уговорних обавеза да се наплати камата за период од исплате последње транше до дана стицања услова за раскид)
 4. За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова закупа доставља се копија овереног уговора о закупу са исказаном месечном закупнином и копија овереног уговора о купопродаји/закупу земљишта;
 5. За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова израде техничке документације доставља се копија овереног уговора о купопродаји/закупу земљишта.

VII Динамика исплате

За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова израде техничке документације – по принципу рефундације, једнократно, у пуном износу одобрене субвенције, по добијању грађевинске дозволе, према приложеној фактури, а највише до износа одобрених средстава, уз обавезан извод рачуна пословне банке да је извршен промет услуга.
За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова закупа – по принципу рефундације, квартално, по приказаним фактурама, а највише до износа одобрених средстава, уз обавезан извод рачуна пословне банке да је за тај период извршен промет услуга.

VIII Обавезе корисника

 • Да редовно исплаћује зараде и уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;
 • Да обавља делатност на територији АП Војводине најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и средње привредне субјекте;
 • Да у наредне три године почев од дана закључења уговора реализује инвестициони пројекат у минимум оној висини улагања и броју отворених нових радних места на основу којих му је субвенција додељена;
 • Да у наредне три године почев од дана закључења уговора прибави употребну дозволу за новоизграђени објекат;
 • Да доставља Фонду за подршку инвестиција у Војводини квартални извештај о реализацији пројекта (на прописаном обрасцу) уз фотокопију комплетне пратеће документације;
 • Да послује у складу са планом реализације инвестиционог пројекта приказаном у Пријави за доделу средстава;
 • Да простор или део простора производних капацитета на основу којих су му одобрена средства не издаје у закуп/подзакуп у периоду трајања уговора о додели субвенције;
 • Да у периоду трајања уговора омогући представнику Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и представнику Фонда за подршку инвестиција у Војводини несметан увид у ток реализације инвестиционог пројекта (мониторинг).

Секретаријат може да раскине уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене овим јавним позивом, пријавом и уговором и да у том случају активира положена средства обезбеђења у пуном износу одобрене субвенције.

IX Остале информације

Образац пријаве може се преузети на сајту Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова (www.spriv.vojvodina.gov.rs), на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (www.region.vojvodina.gov.rs) као и на сајту Фонда за подршку инвестиција у Војводини (www.vip.org.rs).
Све додатне информације могу се добити у Фонду за подршку инвестиција у Војводини (телефон: 021/472-32-40).
Пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или путем електронске поште неће бити разматране.

Конкурс је отворен до 1. септембра 2015. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у Буџету АП Војводине за 2015. годину.

Преузмите документацију