Измена конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014 и 54/2014), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
за допринос унапређењу знања и разумевања процеса
европских интеграција

Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, објавлјен у дневном листу „Данас“, дана 29.05.2015. године, мења се у погледу износа средстава, тако да се износ средстава од „3.500.000,00 динара“ замењује износом од „2.935.628,00 динара“.