II Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), члана  23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022. 27/2023 и 35/2023-ребаланс) и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021 – др. уредбе, 62/2021-др. Уредбе, 99/2021-др. уредбе, 20/2023 – др. уредба, 43/2023 – др. уредба и 48/2023 – др. уредба), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/4 од 7. септембра 2023. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

II ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

 I

Предмет и циљ конкурса

Предмет II Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години (даље: Конкурс) је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за увођење новог и унапређење постојећег производног процеса или за повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, односно трошкова транспорта, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Конкурс се реализује кроз 2 компоненте, и то:

 Под Компонентом 1 подразумева се набавка нове опреме за сва привредна друштва која испуњавају услове Конкурса.

Под Компонентом 2 подразумева се набавка нове опреме за привредна друштва која су потенцијални или постојећи локални добављачи мултинационалних компанија[1], чијом се куповином значајно повећава међународна конкурентност привредног друштва – подносиоца пријаве и могућност укључивања у међународне ланце добављача, а која је неопходна за успостављање новог или проширивање постојећег комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом.

Под комерцијалним аранжманом са мултинационалном компанијом подразумева се израда компоненти које улазе у финални производ мултинационалне компаније (укључујући и амбалажу), као и пружање производних услуга које улазе у цену коштања јединице производа, односно представљају саставни трошак у вредности производа и неопходне су у процесу производње производа, као и пласирање производа (сопствених или робне марке)  директно мултинационалној компанији или преко добављача мултинационалне компаније[2].

Циљ овог Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

Опрема у смислу овог Конкурса јесу машине, односно средства за производњу и обраду, која су директно укључена у процес производње разменљивих добара, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина. Делови специјализованих машина морају бити купљени са машином од истог добављача опреме и морају бити исказани на истој профактури.

Опрема за контролу квалитета и мерна опрема сматрају се опремом.

Опрема за производњу грађевинских производа (погони за израду бетонских елемената, погони за израду арматурних склопова, фабрике бетона и сл.) сматра се опремом.

Опремом се не сматрају транспортна и манипулативна средства (комби, камион, виљушкар, телехендер, кран, утоваривач, багери, кранови, булдожери и сл.), као ни рачунарска опрема (софтвер и хардвер), сем у случају када је интегрисани део производне машине.

Опрема која је предмет Конкурса мора да буде нова, набављена од кредибилног добављача опреме[3] (произвођач опреме и/или дистрибутер, односно увозник) који није повезано лице са подносиоцем пријаве у смислу Закона о порезу на добит правних лица.

Опрема која се производи у Републици Србији мора се набавити директно од произвођача опреме, односно без дистрибутера као посредника, сем у случају постојања ексклузивног дистрибутера.

II

Висина средстава и корисници

Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по Конкурсу је 500.000.000,00 динара.

Део средстава у износу од 300.000.000,00 динара опредељује се за набавку опреме за Компоненту 1, док се део средстава у износу од 200.000.000,00 динара опредељује за набавку опреме за Компоненту 2.

Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023-ребаланс) у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.

Корисници средстава, односно подносиоци пријаве могу бити привредна друштвамикро, мала и средња правна лица према Финансијском извештају за 2022. годину – чији нити један од оснивача није разврстан као велико правно лице према Финансијском извештају за 2022. годину или класификован као мултинационална компанија према одредбама овог Конкурса.

У случају да је један од чланова, односно оснивача подносиоца пријаве страно правно лице, без обзира на проценат удела, подносилац пријаве дужан је да уз пријаву достави и доказе о висини имовине, просечном броју запослених и висини прихода на дан 31.12.2022. године, на основу чега ће, према критеријумима за одређивање величине правног лица које прописује Закон о рачуноводству РС, бити одређена његова величина.

Седиште подносиоца пријаве мора се налазити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и инвестициони пројекат који се реализује мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, где се мора задржати најмање 3 године од дана уписа залоге на опреми која је предмет Конкурса.

Подносиоци пријаве могу бити само она привредна друштва која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.

Подносиоцу пријаве могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 10.000.000,00 динара за Компоненту 1, односно 2.000.000,00 динара до 12.000.000,00 динара за Компоненту 2, при чему у оба случаја максималан износ додељених средстава не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

III

Услови за доделу бесповратних средстава на конкурсу

Право на доделу бесповратних средстава на Конкурсу имају привредна друштва:

 1. која имају седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
 2. која су основана најкасније 1.9.2021. године;
 3. која су микро, мала и средња правна лица према Финансијском извештају за 2022. годину и чији нити један од чланова, односно оснивача, без обзира на проценат удела, није разврстан као велико правно лице према Финансијском извештају за 2022. годину или класификована као мултинационална компанија према одредбама овог Конкурса;
 4. која у тренутку објаве Конкурса имају регистровану претежну делатност или регистрован огранак за обављање делатности из:

А.  сектора Ц – Прерађивачка индустрија, ОСИМ:

 • Област 12 Производња дуванских производа
 • Грана 18.2 Умножавање снимљених записа
 • Област 19 Производња кокса и деривата нафте
 • Шифра 20.51 Производња експлозива
 • Шифра 20.60 Производња вештачких влакана
 • Шифра 24.10 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
 • Шифра 24.46 Производња нуклеарног горива
 • Шифра 25.40 Производња оружја и муниције
 • Шифра 30.40 Производња борбених војних авиона
 • Грана 33.1 Поправка металних производа, машина и опреме

Б.  сектора Е, Област 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

В.  сектора Ф, Грађевинарство

 1. која у Финансијским извештајима за 2022. годину немају исказан пословни губитак (губитак пре опорезивања);
 2. која на дан објаве Конкурса, 8.9.2023. године, имају најмање 10 запослених (укупан број запослених);
 3. која у периоду од 1.1.2022. године до дана објаве Конкурса нису била у блокади;
 4. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 5. чији законски и остали заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности и против којих се не води кривични поступак;
 6. која нису осуђивана за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности;
 7. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 8. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% и више током последњих 12 месеци рачунајући од дана објаве Конкурса, односно 8.9.2023. године;
 9.  у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
 1. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 2.  која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 3.  са којима није био једнострано раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
 4.  против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 1. која су за набавку опреме коja је предмет Конкурса обезбедила најмање 25% средстава из финансијских извора која не садрже државну помоћ;
 2. која набављају опрему која је предмет Конкурса од кредибилног добављача;
 3. која имају обезбеђен слободан производни простор и све услове за стављање у функцију опреме која се набавља, на адреси седишта или регистрованог огранка;
 4. са којима није закључен уговор о додели бесповратних средстава по основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину нове опреме у 2023. години, бр. 141-401-385/2023-04 од 24.2.2023. године који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (даље: Покрајински секретаријат);
 5. која доставе веродостојан доказ о неопходности набавке тражене опреме за успостављање новог или проширивање постојећег комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом – Писмо препоруке конкретне мултинационалне компаније или Писмо препоруке добављача мултинационалне компаније, уз Изјаву мултинационалне компаније о активном добављачу на Конкурсом предвиђеном обрасцу – само за Компоненту 2.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, односно није дозвољено да подносилац пријаве поднесе пријаву за обе компоненте Конкурса.

Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

Подносиоци пријаве морају током трајања Конкурса обезбедити пријем и услове за рад теренске контроле.

IV

Пријава и обавезна документација

Подносилац пријаве подноси Покрајинском секретаријату пријаву за доделу бесповратних средстава искључиво на прописаном обрасцу, на српском језику.

Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре – копија (у даљем тексту: АПР)
 2. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре за 2022. годину као и консолидовани финансијски извештај за 2022. годину ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја;
 3. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 31.12.2022. године;
 4. Потврда о данима блокаде у периоду од 1.1.2022. године до дана објаве Конкурса (оригинал или оверена копија);
 5. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног друштва није покренут поступак стечаја у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);
 6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника у привредном друштву да нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности – (оригинал или оверена копија);
 7. Уверење надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал или оверена копија);
 8. Потврда АПР-а или Уверење Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности (оригинал или оверена копија);
 9. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал или оверена копија);
 10. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал или оверена копија);
 11. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан објаве конкурса тј. 8.9.2023. и 12 месеци уназад;
 12. Изјаву о испуњавању услова Конкурса и кумулацији државне помоћи у складу са чланом 7. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) (Изјава бр. 1);
 13. Изјаву о коришћењу финансијских извора који не садрже државну помоћ (Изјава бр. 2);
 14. Изјава о опреми и кредибилном добављачу (Изјава бр. 4);
 15. Изјава о обезбеђеном пословном простору са најмање 3 фотографије погона и постојећих машина (Изјава бр. 5);
 16. Изјава ексклузивног дистрибутера опреме (Изјава бр. 6) – само уколико се опрема која је произведена у Републици Србији купује од ексклузивног дистрибутера;
 17. Изјава о коришћењу средстава Секретаријата у претходне две године (Изјава бр. 3);
 18. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 8.9.2021. године и на дан 8.9.2023. године;
 19. Збирне картице купаца (200 до 206) и добављача (431 до 436) са укупним прометом за 2021. и за 2022. годину;
 20. Збирне картице конта 520 и 521 за 2022. годину;
 21. Предрачун/понуду/предуговор кредибилног добављача опреме/дистрибутера за тражену опрему, са исказаном нето вредношћу;
 22. Изјава (свих) оснивача о висини имовине, висини прихода и просечном броју запослених на дан 31.12.2022. године оснивача (само за подносиоце пријаве чији је члан страно правно лице);
 23. Попуњено и потписано Писмо препоруке мултинационалне компаније на прописаном обрасцу – само за Компоненту 2;
 24. Попуњено и потписано Писмо препоруке добављача мултинационалне компаније на прописаном обрасцу – само за Компоненту 2, за подносиоце који комерцијални аранжман са мултинационалном компанијом остварују преко добављача;
 25. Изјава мултинационалне компаније о статусу активног добављача на прописаном обрасцу – само за Компоненту 2, за подносиоце који комерцијални аранжман са мултинационалном компанијом остварују преко добављача.

На предрачуну/понуди/предуговору јасно мора бити наведен датум након објаве Конкурса и мора бити назначено да је опрема која се испоручује нова.

Документација која се подноси за страног држављанина мора бити преведена и издата у складу са прописима државе у којој је издата.

Сва документација не сме да буде старија од дана објављивања Конкурса.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве и/или добављача тражи и додатна документација.

Неблаговремене, непотпуне, нетачне, недозвољене, нечитке и неуредне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, као и оне које су писане руком неће бити разматране.

Достављена документација се не враћа.

V

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на Конкурс тече од 8.9.2023. године и траје закључно са 4.10.2023. године, рачунајући и тај дан.

VI

Начин оцењивања пријава и додела средстава

Пријаве оцењује Комисија формирана Решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (даље: покрајински секретар), а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години (у даљем тексту: Правилник).

Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата.

У случају да предвиђена средства за једну компоненту не буду утрошена до Конкурсом утврђеног износа, иста се распоређују на другу компоненту.

VII

Обавезе корисника средстава

Корисници средстава су у обавези да опрему која је предмет Конкурса купе, у потпуности исплате, евидентирају у пословним књигама, осигурају са винкулацијом у корист Покрајинског секретаријата и пусте у рад (рок набавке опреме) најкасније до 1.12.2024. године, као и да комплетну финансијску документацију у року од 7 (седам) дана по извршењу ове обавезе достави Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

Одмах након куповине опреме Корисник средстава је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе на пун износ нето вредности опреме за све ризике као и да полису винкулира у корист Покрајинског секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.

Корисници средстава током периода обавезног коришћења опреме који траје три године од дана уписа залоге морају извршавати следеће обавезе:

 1. Опрему не смеју отуђити, оптеретити, на други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи делатности;
 2. Не смеју смањивати број запослених у односу на број запослених у тренутку објаве Конкурса;
 3. Морају обезбедити пријем и услове за рад теренске контроле;
 4. Морају достављати годишње извештаје (картица основних средстава и извод о плаћању полисе осигурања) Развојној агенцији Војводине.

VIII

Средства обезбеђења

Корисник коме су одобрена средства дужан је да, најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од дана потписивања Уговора о додели бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом, приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 31.12.2024. године.

Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.

Након извршене теренске контроле од стране Покрајинског секретаријата, Корисник је дужан да закључи уговор о залози са Покрајинским секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Покрајинског секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа заложног права, Покрајински секретаријат ће на захтев Корисника средстава извршити поврат банкарске гаранције и меница.

У случају да Корисник средстава не достави банкарску гаранцију до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.

Уместо залоге првог заложног реда, као средство обезбеђења након куповине опреме, Покрајински секретаријат може прихватити банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности од три године од дана извршене теренске контроле од стране Покрајинског секретаријата.

IX

Начин достављања пријава

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:

 

 Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

141-401-8740/2023-01

 

 КОМПОНЕНТА ____________

(обавезно уписати 1 или 2)

 

Подносилац пријаве: …………………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве: ……………………………………………….

 

НЕ ОТВАРАТИ

или доставити лично на Писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова до дана за подношење пријава.

Додатне информације могу се добити од:

Компонента 1:

Стефан Давидовић, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs

Теодора Ђедовац, 063/88-04-107 teodora.djedovac@vojvodina.gov.rs

Компонента 2:

Биљана Врзић, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs

Тања Вичевић. 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs

Санда Емини, 021/472-32-40, sanda.emini@rav.org.rs (Област Производња прехрамбених производа)

 X

Информације о преузимању документације у електронском облику

НАПОМЕНА: ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ је саставни део Конкурса.

Конкурс, Образац пријаве са изјавама и Правилник могу се преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

[1] У смислу овог Конкурса, под мултинационалном компанијом се сматра компанија или групација/корпорација са консолидованим пословним приходима не мањим од 100.000.000,00 евра, са најмање 1.000 запослених на нивоу групације/корпорације и пословним операцијама у најмање три земље у иностранству, све на дан 31.12.2022. године. Мултинационалном компанијом у смислу овог Конкурса НЕ сматрају се банке, осигуравајуће куће и пружаоци сличних и осталих финансијских услуга, као ни консултантске куће и франшизе.

[2] Добављач мултинационалне компаније јесте оно привредно друштво чији је директни купац мултинационална компанија.

[3] Кредибилни добављач опреме јесте произвођач опреме и/или дистрибутер, односно увозник  за кога се на основу јавно доступних информација, као и информација којима располажу Покрајински секретаријат и Развојна агенција Војводине (База добављача), може несумњиво закључити да се бави производњом/увозом/дистрибуцијом тражене опреме и да поседује кадровске, финансијске и техничко-технолошке капацитете неопходне за израду и испоруку тражене опреме. Комисија може да затражи додатну документацију од подносиоца пријаве и/или директно од добављача.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Конкурс можете преузети овде