Решење o додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине за 2020.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и тачке 10. Конкурса са суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

Р е ш е њ е   

o додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине ради израде планова развоја, који имају рок важења почев од 2021. године. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2020. годину у области регионалног развоја, суфинансира израду планова развоја јединица локалних самоуправа у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.30/18).

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у укупном износу од 45.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

1.   Општина Србобран    1.000.000,00
2.   Општина Чока    800.000,00
3.   Општина Нови Кнежевац    892.000,00
4.   Град Кикинда    1.000.000,00
5.   Општина Сента    830.000,00
6.   Општина Рума    1.000.000,00
7.   Општина Бачка Топола     834.000,00
8.   Општина Нова Црња    1.000.000,00
9.   Општина Мали Иђош    751.200,00
10. Општина Врбас    1.000.000,00
11. Град Зрењанин    1.000.000,00
12. Општина Жабаљ    980.000,00
13. Општина Сремски Карловци    1.000.000,00
14. Град Нови Сад    1.000.000,00
15. Општина Алибунар    1.000.000,00
16. Општина Шид    990.000,00
17. Општина Бачка Паланка    999.600,00
18. Општина Опово    1.000.000,00
19. Општина Кула    989.000,00
20. Општина Кањижа    1.000.000,00
21. Град Сомбор    850.000,00
22. Општина Беочин    1.000.000,00
23. Општина Ковин    1.000.000,00
24. Општина Житиште    807.500,00
25. Град Панчево    1.000.000,00
26. Општина Оџаци    1.000.000,00
27. Општина Сечањ    988.000,00
28. Град Сремска Митровица    1.000.000,00
29. Општина Темерин    1.000.000,00
30. Град Вршац    1.000.000,00
31. Општина Бач    999.600,00

Укупно:    29.710.900,00

Средства су обезбеђена у укупном износу од 29.710.900,00 динара.

Образложење

Конкурсом за  за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за израду планова развоја, расписаним 12.02.2020. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је суфинансирање израде планова развоја јединица локалних самоуправа у складу са Законом о планском систему Републике Србије.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у укупном износу од 45.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 03.03.2020. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ