Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2019) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

Р е ш е њ е   

o додели средстава за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

 

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Активности на пројектима треба да допринесу:

  • Изради пројектно-техничке документације за индустријске зоне
  • Изради студија изводљивости за стратешке пројекте.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у укупном износу од 10.000.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463,  Трансфери осталим нивоима власти, и то:

1.   Општина Беочин    800.000,00
2.   Општина Нови Кнежевац    1.000.000,00
3.   Општина Пландиште    720.000,00
4.   Општина Бачка Паланка    850.000,00
5.   Општина Темерин    500.000,00
6.   Општина Кањижа    977.037,00
7.   Општина Сечањ    1.000.000,00
8.   Град Зрењанин    874.000,00
9.   Општина Нова Црња    823.500,00
10. Општина Пећинци    1.000.000,00

Средства су обезбеђена у укупном износу од 8.544.537,00 динара.

Образложење

Конкурсом за  за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 21.02.2020. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је суфинансирање пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде. Активности на пројектима треба да допринесу: изради пројектно-техничке документације за индустријске зоне и изради студија изводљивости за стратешке пројекте.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у укупном износу од 10.000.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 10.03.2020. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ