Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког
значаја у области регионалног развоја

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење o додели средстава
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области
регионалног развоја

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике: реализације пројеката стратешког значаја за локални и регионални развој, израде пројектне техничке документације за индустријске зоне и израде студија изводљивости за стратешке пројекте.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ 57/2017 и 17/2018-ребаланс), у укупном износу од 18.540.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, и то:

 1. Општина Апатин 678.000,00
 2. Општина Бачки Петровац 1.000.000,00
 3. Општина Сремски Карловци 1.000.000,00
 4. Општина Србобран 816.000,00
 5. Општина Беочин 973.000,00
 6. Општина Инђија 849.999,66
 7. Општина Нови Кнежевац 998.000,00
 8. Општина Тител 1.000.000,00
 9. Општина Oџаци 1.000.000,00
 10. Општина Врбас 1.000.000,00
 11. Општина Темерин 1.000.000,00
 12. Општина Кањижа 1.000.000,00
 13. Општина Бачка Паланка 977.500,00
 14. Град Сремска Митровица 996.000,00
 15. Град Сомбор 1.000.000,00
 16. Општина Житиште 977.500,00
 17. Општина Бач 1.000.000,00
 18. Општина Сечањ 510.000,00

Укупно 16.775.999,66

Средства се обезбеђују у укупном износу од 16.775.999,66 динара.

Образложење

Конкурсом за суфинансирање пројеката ЈЛС стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаном 27.03.2018. године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја. Циљ конкурса је регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Активности на пројекту треба да допринесу реализацији пројекта стратешког значаја за локални и регионални развој, изради пројектне техничке документације за индустријске зоне и изради студије изводљивости за стратешке пројекте.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/17 и 17/2018-ребаланс), у укупном износу од 18.540.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 24.04.2018. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Локане самоуправе којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ