Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

Решење

о додели средстава
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области
регионалног развоја

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.
Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 17.100.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

 1. Град Зрењанин 980.000,00
 2. Општина Србобран 1.000.000,00
 3. Општина Алибунар 297.500,00
 4. Општина Житиште 1.000.000,00
 5. Град Суботица 1.000.000,00
 6. Општина Темерин 1.000.000,00
 7. Општина Опово 748.800,00
 8. Општина Ириг 1.000.000,00
 9. Општина Кањижа 969.000,00
 10. Општина Беочин 977.000,00
 11. Општина Нови Бечеј 1.000.000,00
 12. Општина Ковачица 612.000,00
 13. Општина Чока 1.000.000,00
 14. Град Кикинда 1.000.000,00

Укупно: 12.584.300,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 12.584.300,00 динара.

Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 12.09.2017.године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.
За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 17.100.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима.
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 05.10.2017.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.
Јединице локалне самоуправе, којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење