Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

На основу  члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 10. Конкурса за за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за
пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Одобрава се исплата средстава организацијама цивилног друштва с циљем да реализација одобрених пројеката унапреди ниво сарадње јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 2.000.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, и то:

 1. „Култура – полис“ Нови Сад 250.000,00
 2. Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања, Нови Сад 200.000,00
 3. Центар за заштиту потрошача „Образовани потрошач“, Инђија 170.000,00
 4. ЛАГ „Срце Бачке“, Кула 170.000,00
 5. Ресурсни центар Фрушкогорско – дунавског региона, Сремски Карловци 170.000,00
 6. Савез возача Војводине Нови Сад 150.000,00
 7. Студентска асоцијација Факултета техничких наука, Нови Сад 150.000,00
 8. Регионалне иницијативе Срема, Рума 160.000,00
 9. Центар за развој, Нови Сад 150.000,00
 10. Позитива, Сремска Каменица 150.000,00
 11. Бeчејско удружење младих БУМ, Бечеј 170.000,00
 12. Иницијативе младих Опово, Опово 110.000,00

УКУПНО 2.000.000,00

Образложење

Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, расписаним 06.09.2018.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање сарадње између јавног и цивилног сектора у циљу активног укључивања цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком
o буџету АП Војводине за 2018. годину годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 2.000.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама .

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу решењем од 27.09.2018.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за финансирање
предлога пројеката, ревидираће буџете пројекта у складу са одобреним средствима и након тога ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење ОВДЕ