Решење o додели средстава на Конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

o додели средстава на Конкурсу
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области
регионалног развоја – други позив

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоупрве с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 4.515.700,00 динара, у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

  1. Општина Оџаци 410.000,00
  2. Општина Нови Кнежевац 710.000,00
  3. Општина Бачки Петровац 600.700,00
  4. Општина Бач 375.000,00
  5. Општина Тител 860.000,00
  6. Бела Црква 860.000,00
  7. Шид 700.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 4.515.700,00 динара.

Образложење

Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 17. 10. 2017. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 4.515.700,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 17. 10. 2017. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Јединице локалне самоуправе, којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, ревидираће буџете пројекта у складу са одобреним средствима и након тога ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење