Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи  као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-VIII-05/2018 od 09.05.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
о додели бесповратних средстава за отварање нових радних
места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

Одобрава се исплата средстава малим, средњим и великим привредним друштвима са циљем отварања нових радних места повезаних са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс ) , у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 250.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима додељује се:

 1. „Аеропак“ доо Палић 26.373.600,00
 2. „Градина систем“ доо Темерин 19.008.000,00
 3. „Greiner packaging“ доо Оџаци 5.940.000,00
 4. „LBS Le Belier Livnica“ доо Сечањ 59.400.000,00
 5. „Небо-Пал“ доо Чока 7.128.000,00
 6. „Goodwill Pharma“ доо Суботица 8.553.600,00
 7. „Atos Fructum“ доо Мала Ремета 11.880.000,00
 8. „Luxol Since 1884“ доо Зрењанин 17.582.400,00
 9. „Novares Serbia“ доо Зрењанин 23.760.000,00
 10. „BPL&Trading Industry“ доо Нови сад 7.128.000,00
 11. „Бликпродукт“ доо Кикинда 4.752.000,00
 12. „Pro Wood“ доо Беочин 5.346.000,00
 13. „Em Commerce“ доо Бачка Топола 9.504.000,00
 14. „Атлер-Фонтана“ доо Кикинда 6.652.800,00
 15. „Свелатрон“ доо Суботица 7.128.000,00
 16. „Onicelli“ доо Ада 4.752.000,00
 17. „Фрезал“ доо Рума 9.504.000,00
 18. „Виторог-промет“ доо Нови Сад 10.692.000,00
 19. „Džimi Commerce“ доо Пригревица 4.752.000,00

УКУПНО 249.836.400,00

Средства се додељују у укупном износу од 249.836.400,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 19.02.2018. године предвиђено је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаних са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс ) , у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 250.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 19.02.2018 године је образовао Комисију за вредновање пријава поводом расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава подстицаја.

Привредна друштва којима су средства одобрена , потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ