Приступ информацијама од јавног значаја

1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад

матични број: 08891559
ПИБ: 105702405
факс: 021 423 941
адреса електронске поште:  region@vojvodina.gov.rs 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: Александар Прекодравац,  aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs

2. Захтев може поднети свако лице. Усмени захтев тражиоца се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

3. Захтев мора да садржи назив органа јавне власти, име, презиме и адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи податке прописане законом, односно ако захтев није уредан, орган је дужан да поучи тражиоца информације како да недостатке отклони, односно да тражиоцу достави упутство о допуни. Ако тражилац недостатке не отклони у у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, донеће се закључак о одбацивању захтева.

4. Тражилац не мора навести разлоге тражења информације.

5. Секретаријат је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда или упути копију тог документа. Сматра се да је копија документа упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове покрајинских органа. Ако секретаријат није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. Ако Секретаријат на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Секретаријат ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије копије документа. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама секретаријата. Ако удовољи захтеву тражиоца секретаријат неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако секретаријат одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

6. Трошкови који се могу наплаћивати утврђени су Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којим се налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и то: копија стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, ЦД 35 динара, дискете 20 динара, ДВД 40 динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара.

Трошкови се уплаћују на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Висину трошкова израде и упућивања документа са информацијама од јавног значаја, у складу са Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, одређује орган власти који у конкретном случају поступа по захтеву тражиоца, у складу са наведеним Трошковником, у зависности од обима документа чија се копија тражи и његовог формата, ако је у штампаном облику, а код докумената у електронском  запису, у зависности од облика у коме се издаје (ЦД, ДВД, аудио-видео касета…). Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова ако  висина не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

7. Образац захтева

8. Образац жалбе

9. Образац жалбе против решења – закључка