Одобрена средства за суфинансирање трошкова учешћа ЈЛС на сајму INVESTEXPO 2013

22. октобар 2013. – На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012 –пречишћени текст) и тачке 9. Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

 

Решење
о додели средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП
Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду

 

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду

 1. Ада 80.000,00
 2. Апатин 80.000,00
 3. Бач 79.130,00
 4. Бачка Топола 79.536,00
 5. Бачки Петровац 80.000.00
 6. Бела Црква 80.000,00
 7. Бечеј 80.000,00
 8. Житиште 80.000,00
 9. Ириг 80.000,00
 10. Ковачица 80.000,00
 11. Мали Иђош 80.000,00
 12. Нова Црња 80.000,00
 13. Нови Бечеј 80.000,00
 14. Нови Кнежевац 80.000,00
 15. Оџаци 80.000,00
 16. Пландиште 80.000,00
 17. Рума 80.000,00
 18. Србобран 80.000,00
 19. Тител 80.000,00

Средства се одобравају у износу од 1.518.666,00 динара

Образложење

Конкурсом за доделу средстава за суфинасирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду расписаним 26. 09. 2013. године и објављеним у дневном листу „Дневник“ предвиђено је суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа на Новосадском сајму, у циљу промоције инвестиционих могућности, презентације основних карактеристика привредних потенцијала, инфраструктурних капацитета, индустријских и радних зона, туристичких капацитета и изградње спортских центара јединица локалних самоуправа.

За ове намене обезбеђена су средства, чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2013. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 39/2012 и 26/2013), функционална класификација 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.600.000,00 динара.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 07.10.2013. године образовао је Комисију за процену пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога за одобравање средстава.

Јединице локалних самоуправа којима су одобрена средства за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоправа на међународном сајму инвестиција INVESTEXPO у Новом Саду, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног у складу са чланом 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.