Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2022. години

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/21, 7/22 – ребаланс и 37/22 – ребаланс), члана 10. став 2. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона и тачке VII Јавног конкурса за доделу средстава који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 13.10.2022. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА
ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2022. ГОДИНИ

Додељују се средства јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона, односно за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију јавне инфраструктуре, у циљу подршке у реализацији инвестиционих пројеката који доприносе бољем функционалном повезивању и интегрисању датих зона са окружењем и стварању бољих услова за пословање у индустријско-пословним зонама.

Средства за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (Службени лист АПВ“, бр. 54/21, 7/22 – ребаланс и 37/22 – ребаланс) у укупном износу од 310.819.238,03 динара, као Програм 0608: Систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти и додељују се следећим јединицама локалне самоуправе:

Ред. бр. Корисник Назив пројекта Додељена средства
1 Град Сомбор Изградња саобраћајнице П6 у индустријској зони: „Изградња саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору“ (саобраћајница и хидротехнички радови) 95.500.000,00 динара
2 Општина Србобран Изградња саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у новопредвиђеној улици – Улица 3. у индустријској зони у Србобрану 17.060.000,00 динара
3 Општина Тител Инфраструктурно опремање Радне зоне
„ЈУГ-1“ у Тителу
76.798.530,33 динара
4 Општина Кула Опремање индустријске зоне, Блок 66 у Кули 56.537.765,49 динара
5 Град Кикинда Изградња јавног осветљења од индустријске зоне „Расадник“ до улице Светосавске у Кикинди 54.222.059,28 динара
6 Град Зрењанин Два прикључка прилазног пута на јавни пут на кат.парц. 15365/92 и кат.парц. 15367/3 КО Зрењанин I 10.621.872,00 динара
УКУПНО 310.740.227,10 динара

        Средства се додељују у укупном износу од 310.740.227,10 динара.

Образложење

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава који је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, предвиђена је додела бесповратних средстава за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско- пословних зона.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/21, 7/22 – ребаланс и 37/22 – ребаланс) у укупном износу од 310.819.238,03 динара, као Програм 0608: Систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу образовао је Комисију за спровођење поступка доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона, бр. 141-401-6900/2022-01-1 од 13.10.2022. године која је обрадила пристиглу документацију и донела предлог одлуке.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправаме са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона је коначна и биће објављена на интернет страници: www.region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ