Конкурс за унапређење ефикасних јавних политика

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика

 

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Циљ конкурса: јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу.

Активности на пројекту треба да допринесу:

 • стварању услова за унапређење процеса стратешког и оперативног планирања, као и отпочињање процеса програмског буџетирања;
 • креирању институционалног оквира за развој локалне заједнице;
 • ефикаснијем управљању средствима из домаћих и међународних фондова;
 • ефикаснијој реализацији усвојених стратегија.

II

Средства опредељена за овај Конкурс су у износу од 4.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013) у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним образцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
 4. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region@vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс за унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика“.
 7. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
 8. Рок за предају предлога пројекта је 15. август 2014. године.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројекта за доделу бесповратних средстава. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 11. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region@vojvodina.gov.rs
 12. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-45-46, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију