КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и
спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

I.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2018. годину у области регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Циљ конкурса: подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да управљају сопственим развојем кроз припрему и импементацију докумената развојног планирања и докумената јавне политике у складу са Законом о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18 од 19. априла 2018.)

Овим конкурсом биће финансирана израда/ревизија следеће документације:

 • Ревизија постојећег плана развоја јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине са роком до 2020.године (рок важења плана развоја је најкасније до 2020. год.)
 • Ревизија постојеће секторске стратегије јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине са роком до 2020 (рок важења секторске стратегије је најкасније до 2020. год.)
 • Израда програма развоја као документа јавне политике за одређену област/сектор дефинисан као приоритетни у оквиру постојећег плана развоја. Програм се развија на период од 3 године и мора бити праћен акционим планом.
 • Израда средњорочних планова развоја као свеобухватних планских докумената на период од 3 године са циљем повезивања јавних политика са средњорочним оквиром расхода.

Овим конкурсом неће бити финансирана израда докумената развојног планирања и докумената јавних политика чији је рок важења након 2020. године, због завршетка финансијске перспективе ЕУ 2014-2020. Закон о планском систему Републике Србије јасно наглашава потребу усклађивања планских докумената на свим нивоима, садржајем, процедуром и методологијом према препорукама Европске комисије и упутствима Владе, у складу са потребама које произилазе из процеса придруживања.

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс), у укупном износу од 9.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 1.500.000,00 динара, у зависности од типа активности. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 2. Подносиоци пројекта су јединице локалне самоуправе, и као такве конкуришу самостално.
 3. Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може аплицирати са највише једним пројектом.
 4. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
 5. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан, једна копија у електронском облику (CD).
  На коверти мора да стоји назив, “ КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавнихполитика“, адреса подносиоца пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
  Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 6. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15. јун 2018. године.
 7. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 8. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 9. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 10. Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 11. На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-mail: ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-41-58, радним даном од 09 до 15 часова.

Документацију можете преузети ОВДЕ