Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у
јединицама локалне самоуправе

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, дефинисао је потребу за увођењем иновација у промовисању локалних и регионалних привредних потанцијала.

Циљ конкурса: Подстицање иновативног приступа у промовисању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе у циљу успостављања повољног пословног окружења.

Активности на пројекту треба да допринесу:

 • Промоцији локалних потенцијала за инвестирање и примера добре праксе у креирању повољног пословног окружења
 • Јачању контаката јединица локалних самоуправа са инвеститорима
 • Подизању капацитета јединица локалних самоуправа за привлачење средстава из фондова ЕУ
 • Увођењу стандарда за оцену квалитета услова за пословање.

II

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АПВ“, број 50/2013) у укупном износу од 6.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним образцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
 4. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе“.
 7. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
 8. Рок за предају предлога пројекта је 15 дана од дана објављивања Конкурса.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројекта за доделу бесповратних средстава. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 11. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 12. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region.vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-93, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију