Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и
цивилног сектора

I

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2019. годину и Финансијског плана за 2019. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.

Циљ конкурса: сарадња јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да допринесу:

– подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког развоја ЈЛС (организација јавних расправа, научних скупова, панел дискусија, фокус група, везаних за теме које се тичу локалног економског развоја на територији ЈЛС);
– подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради размене мишљења о актуелним темама и дефинисању заједничких приоритета са циљем покретања иницијатива везаних за локални економски развој.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018) у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта тј. подносилац мора обезбедити сопствено учешће од минимално 15% вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 300.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.
 6. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора“.
 7. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 8. Рок за предају предлога пројекта је 15. октобар 2019. године – благовременим ће се сматрати само пријаве које буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог рока за предају предлога пројеката.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 11. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .
 12. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 13. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-40-71 и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-42-08, радним даном од 9 до 15 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ