Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

К О Н К У Р С

за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе ефикасном управлјању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Цилј конкурса: јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика.

Пројекти организација цивилног друштва треба да допринесу:

 • активном уклјучивању организација цивилног друштва у процесе јачања одговорности и транспарентности јавне управе;
 • дефинисању стратешких праваца развоја локалних заједница;
 • приближавању идеје и процедура европских интеграција и регионализма.

II

Средства определјена за овај Конкурс износе 4.300.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс) у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са поставлјеним цилјевима и установлјеним критеријумима Конкурса.

Износ средстава који одобрава Секретаријат по пројекту износи максимално 200.000,00 динара.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region@vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који доделјује Секретаријат.
 7. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика“
 8. Пријаве се доставлјају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројекта је 21. новембар 2014. године.
 10. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 11. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 12. Резултати конкурса биће објавлјени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region@vojvodina.gov.rs.
 13. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 14. Корисник средстава ће заклјучити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријавлјивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-45-42, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију