Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за допринос унапређењу знања и разумевања процеса
европских интеграција

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција.

Циљ конкурса: Јачање капацитета и улоге локалних заједница у процесу европских интеграција путем повећања степена разумевања и подршке процесу приступања Републике Србије Европској унији и подизање нивоа свести о утицају интеграција на свакодневни живот грађана. Од кључног значаја је промовисање европских вредности и достигнућа грађанима у процесу европских интеграција.

Пројекти организација цивилног друштва треба да допринесу:

 • подстицању конкретних активности и дебате на тему заједничких европских вредности и перспективе;
 • подизању нивоа информисаности грађана о значају европских интеграција и улоге локалне заједнице у том процесу;
 • подизању капацитета представника цивилног друштва и грађана на локалном нивоу за примену усвојених докумената, препорука и стратегија.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 3.500.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014) у оквиру Програма 0601 Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

Износ средстава који одобрава Секретаријат по пројекту износи максимално 180.000,00 динара.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који додељује Секретаријат.
 7. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција“.
 8. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројекта је 27. март 2015. године.
 10. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 11. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 12. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 13. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 14. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-45-42, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите документацију конкурса