Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године (Сл. лист АПВ бр. 26/2017) и Предлога мера Развојне агенције Војводине за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја бр. СД-XIII-5-1/2019 од 24.04.2019. године, Одлуке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине о усвајању предлога мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја бр. СД-XIII-5-2/2019 од 24.04.2019. године и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад СД-XX-2/2020 од 19.02.2020. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА
ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ
И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је унапређење производних процеса, као и подизање нивоа ефикасности и конкурентности земљорадничких или пољопривредних задруга.

Предмет конкурса је куповина опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, чија нето набавна вредност не може бити нижа од 2.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Опрема и системи за прецизну пољопривреду јесу средства за производњу, обраду и прераду која морају бити нова, а која подразумевају коришћење савремених технологија у прецизној пољопривреди, и то:

1. Системи и опрема за прецизну садњу, сетву и жетву
2. Дигитални системи за наводњавање
3. Роботизовани системи за исхрану и мужу који се користе на сточарским фармама
4. Опрема за припрему производа за тржиште

Опрема за прерађивачке капацитете подразумева нову опрему за прераду примарних пољопривредних производа.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 50.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

Корисници бесповратних средстава су земљорадничке или пољопривредне задруге у складу са Законом о задругама („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015) чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којe реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 1.000.000,00 динара до 5.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на учешће на Конкурсу имају земљорадничке или пољопривредне задруге:

1) које имају седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
2) над којима није покренут стечај, у складу с прописима којим се уређују стечај;
3) које немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе, као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
4) које немају доспеле, а неизмирене обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2019. године;
5) које немају доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2019. године, уколико је корисник истог;
6) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
7) са којима није био раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
8) против којих се не води кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
9) чији заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности;
10) против чијих се заступника не води кривични поступак
11) које нису осуђиване за кривично дело извршено у обављању привредне делатности
12) које нису осуђиване за учињен привредни преступ
13) које су ускладиле своја акта, органе и пословање са Законом о задругама (Сл. гласник РС бр. 112/2015);
14) које су извршиле редовну задружну ревизију у последње две године.

Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима (”Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 и 95/18).

IV ПРИЈАВА И ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, са припадајућим изјавама које су саставни део Пријаве (Изјава 1) и прилозима (предрачун/понуда/предуговор) подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре за 2018. годину и консолидовани финансијски извештај ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја, као и аналитичка картица групе рачуна 20 и групе рачуна 43 на дан 31.12.2019. године (оригинал или копија);
 2. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (оригинал или копија);
 3. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног Привредног суда да против задруге није покренут стечај у складу с прописима којима се уређују стечај (оригинал или оверена копија);
 4. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (оригинал);
 5. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал);
 6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да законски и остали заступници задруге нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности (оригинал);
 7. Уверење издато од надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у задрузи не води кривични поступак (оригинал);
 8. Уверење издато од Основног суда месно надлежног по седишту задруге да задруга није осуђивана за кривично дело извршено у обављању привредне делатности (оригинал);
 9. Уверење издато од надлежног Привредног суда по седишту задруге да задруга није осуђивано за учињен привредни преступ (оригинал);
 10. Потврда овлашћеног Задружног савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама која се издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијег од две године;
 11. Потврда ЈВП „Воде Војводине“ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2019. године;
 12. Потврда надлежног органа или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини и доказ o извршеном плаћању.

Сва документација не сме да буде старија од 30 дана од дана објављивања Конкурса, сем документације из тачке 12. овог поглавља.
Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.
Пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објаве до 16.03.2020. године.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.
Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.
Одлука о додели бесповратних средстава објављује се на интернет страници Секретаријата.
Конкурсна документација се не враћа.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства се могу доделити Подносиоцу пријаве који испуњава критеријуме и услове утврђене Конкурсом и Правилником, под условом да у периоду обавезног коришћења опреме исту користи у складу са њеном наменом, на начин и под условима дефинисаним Уговором.

VIII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Корисник је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења уговора.
Поред банкарске гаранције, Корисник је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе као и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.
Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције.
У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до дана потписивања Уговора, односно до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.
У случају неиспуњења уговорних обавеза Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава, као и прописану законску затезну камату.

IX НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, са следећом назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗАДРУГАМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
141-401-659/2020-01

Подносилац пријаве: …………………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве: ……………………………………………….

НЕ ОТВАРАТИ

 

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова:

021/487 4071 Олга Кнежевић, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs

021/487 4158 Огњен Допуђ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ