Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/19) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00002/2020-01/2 од 03. фебруара 2020. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

У циљу подстицања равномерног регионалног развоја, односно подстицања развоја јединица локалне самоуправе  расподела бесповратних средстава опредељених овим Конкурсом вршиће се на следећи начин:

 • 60% средстава биће додељено привредним друштвима која нове инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености;
 • 40% средстава биће додељено привредним друштвима која нове инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености

Циљ овог Конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

– Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве, за новозапослене који ће бити у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката , почев од тренутка достизања пуне запослености

– Улагање у материјалну имовину у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве.

У случају да бесповратна средства намењена новим инвестиционим пројектима у јединицама локалне самоуправе треће и четврте категорије развијености не буду додељена, иста ће бити распоређена на нове инвестиционе пројекте у јединицама локалне самоуправе прве и друге категорије развијености.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 117.680.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима у износу од 117.680.000,00 динара.

Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, односно којa реализују нови инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава на начин и под условима предвиђеним прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи, Правилником о додели бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места (у даљем тексту: Правилник), односно Конкурсом.

Привредно друштво може поднети само једну пријаву по Конкурсу.

Кориснику средстава који отвара нова радна места повезана са реализацијом новог инвестиционог пројекта вредног најмање 50.000 евра у динарској противвредности, могу се одобрити бесповратна средства у следећим износима:

 1. За пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у прву групу, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 2. За пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у другу групу, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 3. За пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на учешће на Конкурсу имају привредна друштва:

 1. чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, односно које реализује инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
 2. која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава;
 3. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 4. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с прописима којима се уређују стечај;
 5. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 6. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења Пријаве;
 7. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
 8. која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 9. са којима није био раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
 10. против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 11. која не обављају делатност у секторима трговине, челика, угља, синтетичких влакана

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу.

IV  ПРИЈАВА И ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз Пријаву са бизнис планом  на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, са припадајућим изјавама које су саставни део Пријаве, Подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2018. годину и консолидовани финансијски извештај ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја (оригинал или копија), као и аналитичке картице групе рачуна 20 и групе рачуна 43 на дан 31.12.2019. године;
 2. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код АПР-а (оригинал или копија);
 3. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног друштва није покренут стечај у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);
 4. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (оригинал);
 5. Уверење надлежног органа јединице локалне самоуправе о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал);
 6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да нису правноснажно осуђивани за кривична дела (против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности) – (оригинал);
 7. Уверење издато од надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал);
 8. Уверење издато од Основног суда надлежног по седишту привредног друштва да привредно друштво није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне делатности (оригинал);
 9. Уверење издато од Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности (оригинал);
 10. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања у тренутку подношења пријаве Конкурса за период од 12 месеци пре подношења пријаве – https://portal.croso.gov.rs/.

Документација коју подноси страни држављанин мора бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.
Комисија може тражити и подношење друге документације, уколико то сматра целисходним.
Документација подносиоца не сме да буде старија од 30 дана од дана подношења пријаве.
Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.
Нечитке, неуредне и непотпуне пријаве, као и оне пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране.
Достављена документација се не враћа.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруку Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, након чега се са корисницима средстава закључују уговори о додели средстава.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора, а најкасније до датума одређеног уговором, приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мале и средње привредне субјекте, односно до 8 година и 6 месеци за велике привредне субјекте, односно са роком важности који не може бити краћи од рока испуњења обавезе предвиђене закљученим уговором.
 2. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.
 3. Корисник средстава дужан је да свим новозапосленим лицима исплаћује зараду у складу са бизнис планом, односно најмање у износу 20% већем од минималне зараде, прописане од стране надлежних органа за годину у којој се зарада исплаћује (Одлука о висини минималне цене рада за 2020. годину „Сл. гласник РС“,  бр. 65/2019).
 4. Инвестициони пројекат мора бити нови и мора се одржати у истој јединици локалне самоуправе у периоду од најмање 5 година након достизања пуне запослености за велике привредне субјекте, односно најмање 3 године за мале и средње привредне субјекте.
 5. Достигнути укупан број запослених код корисника средстава од дана достизања пуне запослености не сме да се смањује у периоду од 5 година за велике привредне субјекте односно 3 године за мале и средње привредне субјекте.
 6. Корисник средстава дужан је да у року од 3 године од дана подношења пријаве изврши улагање у материјалну имовину у износу од најмање 50.000,00 евра, односно у износу исказаном у бизнис плану.
 7. Корисник средстава дужан је да, у складу са динамиком исказаном у бизнис плану, а најкасније у року од 3 године од дана подношења пријаве, запосли на неодређено време, са пуним радним временом, број лица за која су му одобрена средства, при том не смањујући укупан број запослених на неодређено време, као ни укупан број запослених.

У случају неиспуњења уговорних обавеза, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница, Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава, уз наплату прописане законске затезне камате.

VIII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, са следећом назнаком:

—————————————————————————–

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 141-401-657/2020-01

Подносилац пријаве:

Адреса подносиоца пријаве:

НЕ ОТВАРАТИ

—————————————————————————

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

IX КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова:

021/487 4071 Олга Кнежевић, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs и
021/487 4158 Огњен Допуђ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

X ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА је саставни део Конкурса.

Конкурс, Образац пријаве са бизнис планом и Правилник можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ