Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/19) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00002/2020-01/2 од 03. фебруара 2020. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина.

Опремом се не сматрају транспортна средства.

Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара.

Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.

Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која су у 2018. години остварила пословне приходе у висини дo 800.000.000,00 динара  и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на учешће на Конкурсу имају привредна друштва:

 1. која имају место регистрације, односно регистровану пословну јединицу на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
 2. која су у 2018. години остварила пословне приходе у висини до 800.000.000,00 динара;
 3. која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава;
 4. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 5. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с прописима којима се уређују стечај;
 6. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 7. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења Пријаве;
 8. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
 9. која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 10. са којима није био раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
 11. против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 12. која не обављају делатност у секторима:
 • челика, угља, синтетичких влакана,
 • примарне пољопривредне производње,
 • игара на срећу,
 • услужне делатности (маркетиншке, консултантске и рачуноводствене услуге, услуге истраживања тржишта, медицинске услуге, услуге сервиса, услуге техничких прегледа, услуге поправки и одржавања и сличних непроизводних делатности),
 • саобраћаја и транспорта,
 • производње и продаје оружја и војне опреме,
 • производње нафте и нафтних деривата,
 • трговине и дистрибуције.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу.

IV  ПРИЈАВА И ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, са припадајућим изјавама које су саставни део Пријаве (Изјава 1 и Изјава 2) и прилозима (предрачун/понуда/предуговор) подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2018. годину и консолидовани финансијски извештај ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја, као и аналитичка картица групе рачуна 20 и групе
  рачуна 43 на дан 31.12.2019. године (копија);
 2. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код АПР-а (копија);
 3. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног субјекта није покренут поступак стечаја у складу са прописима којима се уређују стечај (оригинал или оверена копија);
 4. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал);
 5. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији
  (оригинал);
 6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да нису правноснажно осуђивани за кривична дела (против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности) – (оригинал);
 7. Уверење издато од надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал);
 8. Уверење издато од Основног суда надлежног по седишту привредног друштва да привредно друштво није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне делатности (оригинал);
 9. Уверење издато од Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности (оригинал);
 10. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан објављивања Конкурса за период од 12 месеци пре објаве Конкурса – https://portal.croso.gov.rs/.

Документација која се подноси за страног држављанина мора бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.
Сва документација не сме да буде старија од 30 дана од дана објављивања Конкурса.
Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.
Нечитке, неуредне и непотпуне пријаве, као и оне пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране.
Достављена документација се не враћа.

V  ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме (у даљем тексту: Правилник).

Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата.

VII ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисници средстава којима су путем овог Конкурса додељена бесповратна средтсва морају у периоду обавезног коришћења опреме извршавати следеће обавезе:

 1. опрему не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи делатности;
 2. не сме смањивати постојећи број запослених у односу на број запослених у тренутку подношења Пријаве.

VIII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Корисник коме су одобрена средства дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења уговора.

Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.

Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе на пун износ вредности опреме за све ризике као и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.

Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције.

У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до дана потписивања Уговора, односно до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.

IX  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, са следећом назнаком:

———————————————————————

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ
141-401-658/2020-01

Подносилац пријаве:

Адреса подносиоца пријаве:

НЕ ОТВАРАТИ

——————————————————————–

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова:

021/487 4071 Олга Кнежевић и
021/487 4158 Огњен Допуђ

X ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ је саставни део Конкурса.

Конкурс, Образац пријаве са изјавама и Правилник можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ