Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама

На основу члана 24.став 2., члана 38. став 2. члана 44. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 29/2015-ребаланс) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за
праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020

 

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и Финансијског плана за 2015. годину, реализује Програм стручне, финансијске и административне подршке мерама и пројектима у области регионалног развоја путем суфинансирања реализације пројеката акредитованих регионалних развојних агенција.

Општи циљ конкурса: Јачање институционалног оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

Специфични циљеви:

 • Креирање оквира за праћење припреме и спровођења пројеката из Програма развоја АП Војводине 2014-2020 на локалном и регионалном нивоу;
 • Прикупљање и анализа података о реализованим пројектима током 2015;
 • Дефинисање препорука за унапређење процеса спровођења Акционог плана за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 7.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 29/2015-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају акредитоване регионалне развојне агенције на територији АП Војводине.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од укупне вредности пројекта.
 7. На коверти мора да стоји: „НЕ ОТВАРАТИ – КОНКУРС за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020.“
 8. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројекта је 25. септембар 2015. године.
 10. Рок реализације пројектних активности је 15. март 2016. године.
 11. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 12. Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.
 13. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 14. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 15. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 16. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-45-73, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију