Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

        На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) и члана 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 27.01.2022. године, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и
промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

 

I

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) у оквиру свог делокруга рада, одобрене Програмске структуре за 2022. годину и Финансијског плана за 2022. годину, суфинансираће реализацију пројекaта јединица локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) или пројеката ЈЛС у партнерству са заједницама/организацијама/установама/удружењима грађана који доприносе реализацији и промоцији научно-истраживачких, културних, историјских и традиционалних манифестација и конференција регионалног карактера.

        Циљ конкурса је јачање привредног и економског потенцијала ЈЛС-а путем реализације и промоције научно-истраживачких, културних, историјских, традиционалних манифестација и конференција регионалног карактера.

Намена средстава по позиву обухвата:

  1. Научно-истраживачке конференције;
  2. Етнографске манифестације;
  3. Неговање културне баштине;
  4. Неговање старих обичаја и заната;
  5. Обележавање важних историјских догађаја;
  6. Гастрономске фестивале;
  7. Манифестације из области агротуризма, руралног и винског туризма;
  8. Друге догађаје регионалног карактера и значаја.

II

        Средства опредељена за овај Јавни конкурс износе 60.000.000,00 динара и обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001 економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.
        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће пројекте до највишег износа по појединачном пројекту у износу од 4.000.000,00 динара. Пројектни предлози чији буџети прелазе вредност од 1.000.000, 00 динара у обавези су да обезбеде извештај независног ревизора приликом извештавања.
        Преостали потребан износ средстава неопходан за одржавање манифестације или конференције подносилац пројекта мора обезбедити из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.
        Подносилац пројектног предлога је ЈЛС самостално или у форми партнерства са одговарајућом заједницом, организацијом, установом или удружењем грађана.
     Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса, оценом степена препознатљивости манифестације или конференције и доприноса манифестације или конференције развоју локалне средине.

III

Услови учешћа на јавном конкурсу

       Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају све јединице локалне самоуправе (општине и градови) са подручја АП Војводине.

       Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.

       Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs

       Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверени печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

        На коверти мора да стоји назив „Пријава на Јавни конкурс број: 141-401-306/2022-01 за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију манифестација и конференција регионалног карактера са напоменом: „НЕ ОТВАРАТИ“.

        Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

        Некомплетне пријаве, пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

IV

Трајање конкурса и други услови регуларности

       Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 01.12.2022.године.

       Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће решење о додели бесповратних средстава. На решење се не може уложити жалба, нити друго правно средство.

       Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Одлуку о додели бесповратних средстава. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом.

       Одлуке о додели средстава за кориснике средстава током трајања конкурса биће објављене на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.

       За сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071 и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4208, радним даном од 9 до 15 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ