Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

        На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/2021), члана 23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022) и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021-др. уредбе, 62/2021-др. уредбе и 99/2021-др. уредбе), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/2 од 10. фебруара 2023. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

I
Предмет и циљ конкурса

        Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 6.000.000,00 динарa за пријаву за Компоненту 1, односно 10.000.000,00 динара за пријаву за Компоненту 2, у оба случаја без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

        Под Компонентом 1 подразумева се набавка нове опреме за сва привредна друштва која испуњавају услове Конкурса.

        Под Компонентом 2 подразумева се набавка нове опреме за привредна друштва која су потенцијални или постојећи локални добављачи мултинационалних компанија1 , чијом се куповином значајно повећава међународна конкурентност привредног друштва и могућност укључивања у међународне ланце добављача и која је неопходна за успостављање новог или проширивање постојећег комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом.

        Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

        Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, директно укључена у процес производње разменљивих добара, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина који морају бити купљени са машином од истог добављача и исказани на истој профактури.

        Опрема за контролу квалитета и мерна опрема сматрају се опремом.

        Опремом се не сматрају транспортна и манипулативна средства (комби, камион, виљушкар, телехендер, кран, утоваривач, багери, кранови, булдожери и сл.), као ни рачунарска опрема (софтвер и хардвер), сем као интегрисани део производне машине.

        Опрема која је предмет Конкурса мора да буде нова, набављена од кредибилног добављача2 (произвођач, дистрибутер) који није повезано лице са подносиоцем. Опрема домаћег добављача мора се набавити директно од произвођача, сем у случају ексклузивног дистрибутера.

___________
1 У смислу овог Конкурса, под мултинационалном компанијом се сматра компанија или групација/корпорација са консолидованим пословним приходима не мањим од 100.000.000,00 евра, са најмање 1.000 запослених на нивоу групације/корпорације и производним операцијама у најмање три земље (не рачунајући Србију) која има регистрован производни погон на територији АП Војводине.
2 Под кредибилним добављачем подразумева се онај добављач за кога се на основу јавно доступних информација, као и информација којима располажу Секретаријат и Развојна агенција Војводине (База добављача), може несумњиво закључити да се бави производњом/увозом/дистрибуцијом тражене опреме. У супротном, Комисија може да затражи додатну документацију директно од добављача.

II
Висина средстава и корисници

        Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по Конкурсу је 322.500.000,00 динара.

        Део средстава у износу од 262.500.000,00 динара опредељује се за набавку опреме за Компоненту 1, док се део средстава у износу од 60.000.000,00 динара опредељује за набавку опреме за Компоненту 2.

        Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.

        Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која у 2021. години немају остварене пословне приходе веће од 4 милијарде динара3 и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.

        Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 3.000.000,00 динара до 10.000.000,00 динара за Компоненту 1, односно 5.000.000,00 динара до 12.000.000,00 динара за Компоненту 2, при чему у оба случаја максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

___________
3 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

III
Услови за доделу бесповратних средстава на конкурсу

        Право на доделу бесповратних средстава на Конкурсу имају привредна друштва:

 1. која имају седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
 2. која у тренутку објаве Конкурса имају регистровану претежну делатност или регистрован огранак за обављање делатности из сектора Ц – Прерађивачка индустрија, ОСИМ:
  • Област 12 Производња дуванских производа
  • Грана 18.1 Штампање и штампарске услуге
  • Грана 18.2 Умножавање снимљених записа
  • Област 19 Производња кокса и деривата нафте
  • Шифра 20.51 Производња експлозива
  • Шифра 20.60 Производња вештачких влакана
  • Шифра 24.10 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
  • Шифра 24.46 Производња нуклеарног горива
  • Шифра 25.40 Производња оружја и муниције
  • Шифра 30.40 Производња борбених војних авиона
  • Грана 33.1 Поправка металних производа, машина и опреме
 3. која у 2021. години нису остварила пословне приходе веће од 4 милијарде динара4;
 4. која у Финансијским извештајима за 2021. годину немају исказан пословни губитак (губитак пре опорезивања);
 5. која на дан 31.12.2022. године имају најмање 10 и највише 250 запослених (укупан број запослених);
 6. која у току 2021. и 2022. године нису била у блокади;
 7. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 8. чији законски и остали заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности и против којих се не води кривични поступак;
 9. која нису осуђивана за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности;
 10. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 11. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% и више током последњих 12 месеци од дана објаве Конкурса;
 12. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
 13. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 14. која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 15. са којима није био једнострано раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
 16. против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 17. која су за набавку опреме коja је предмет Конкурса обезбедила најмање 25% средстава из финансијских извора која не садрже државну помоћ;
 18. која набављају опрему која је предмет Конкурса од кредибилног добављача;
 19. која имају обезбеђен слободан производни простор и све услове за стављање у функцију опреме која се набавља, на адреси седишта или регистрованог огранка;
 20. која доставе веродостојан доказ о неопходности набавке тражене опреме за успостављање новог или проширивање постојећег комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом. Као веродостојан доказ сматраће се попуњено и достављено Писмо препоруке конкретне мултинационалне компаније на Конкурсом предвиђеном обрасцу – само за Компоненту 2.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, односно није дозвољено да подносилац пријаве поднесе пријаву за обе компоненте Конкурса.

Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

___________
4 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

IV
Пријава и обавезна документација

Подносилац пријаве подноси Секретаријату пријаву за доделу бесповратних средстава искључиво на прописаном обрасцу, на српском језику.

Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код АПР-а (копија);
 2. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2021. годину као и консолидовани финансијски извештаји за те године ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја;
 3. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 31.12.2022. године;
 4. Потврда о данима блокаде привредног субјекта у периоду од 1.1.2021. године до 31.12.2022. године (оригинал или оверена копија);
 5. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног субјекта није покренут поступак стечаја у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);
 6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности – (оригинал или оверена копија);
 7. Уверење надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал или оверена копија)
 8. Потврда АПР-а или Уверење Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности (оригинал или оверена копија);
 9. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал или оверена копија);
 10. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал или оверена копија);
 11. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања за сваки месец претходних 12 месеци почев од дана објаве Конкурса;
 12. Изјаву о испуњавању услова Конкурса и о кумулацији државне помоћи у складу са чланом 7. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) (Изјава бр. 1);
 13. Изјаву о коришћењу финансијских извора који не садрже државну помоћ (Изјава бр. 2);
 14. Изјава о опреми и кредибилном добављачу (Изјава бр. 4);
 15. Изјава о обезбеђеном пословном простору са најмање 3 фотографије погона и постојећих машина (Изјава бр. 5);
 16. Изјава ексклузивног дистрибутера (Изјава бр. 6) – само уколико се опрема купује од ексклузивног дистрибутера;
 17. Попуњено и потписано Писмо препоруке мултинационалне компаније на прописаном обрасцу – само за Компоненту 2.
 18. Изјава о коришћењу средстава Секретаријата у претходне две године (Изјава бр. 3);
 19. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 1.1.2021. године и на дан 31.12.2022. године;
 20. Збирне картице купаца (200 до 206) и добављача (431 до 436) са укупним прометом за 2021. и за 2022. годину;
 21. Збирне картице конта 520 и 521 за 2022. годину;
 22. Предрачун/понуду/предуговор кредибилног добављача за тражену опрему, са исказаном нето вредношћу;

На предрачуну/понуди/предуговору јасно мора бити назначено да је опрема која се испоручује нова.
Документација која се подноси за страног држављанина мора бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.

Сва документација не сме да буде старија од дана објављивања Конкурса.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве и/или добављача тражи и додатна документација.
Неблаговремене, непотпуне, нетачне, недозвољене, нечитке и неуредне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, као и оне које су писане руком неће бити разматране.
Достављена документација се не враћа.

V
Рок за подношење пријава

        Рок за подношење пријава на Конкурс тече од 24.2.2023. године и траје закључно са 13.4.2023. године, рачунајући и тај дан.

VI
Начин оцењивања пријава и додела средстава

        Пријаве оцењује Комисија формирана Решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме (у даљем тексту: Правилник).

        Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

        Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

        У случају да предвиђена средства за једну компоненту не буду утрошена до Конкурсом утврђеног износа, иста се распоређују на другу компоненту.

VII
Обавезе корисника средстава

        Корисници средстава којима су путем овог Конкурса додељена бесповратна средства морају извршавати следеће обавезе:

 1. Опрему не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи делатности током периода обавезног коришћења опреме;
 2. Не смеју смањивати број запослених током периода обавезног коришћења опреме у односу на број запослених у тренутку објаве Конкурса;
 3. Пријем и обезбеђивање услова за рад теренске контроле.

VIII
Средства обезбеђења

        Корисник коме су одобрена средства дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења уговора.

        Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.

        Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе на пун износ вредности опреме за све ризике као и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.

        Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције и меница.

        У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.

IX
Начин достављања пријава

        Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ
141-401-385/2023-04

КОМПОНЕНТА ____________
(обавезно уписати 1 или 2)

Подносилац пријаве: …………………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве: ……………………………………………….

НЕ ОТВАРАТИ

или доставити лично на Писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова до дана за подношење пријава.

Додатне информације могу се добити од:

Компонента 1: Стефан Давидовић, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs и Маријана Ракић 021/487-4208, marijana.rakic@vojvodina.gov.rs

Компонента 2: Биљана Врзић, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs и Тања Вичевић, 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs

X
Информације о преузимању документације у електронском облику

        НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ је саставни део Конкурса.

        Конкурс, Образац пријаве са изјавама, Правилник и Листу делатности које се не субвенционишу можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

        Потребну документацију можете преузети ОВДЕ