Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години

       На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/2021), члана 23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс) и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе, 62/2021-др. уредбе и 99/2021-др. уредбе), а у вези са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00132/2022-01/4 од 22. марта 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ

 

I
Предмет и циљ конкурса

       Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.
       Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.
       Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина. Опремом се не сматрају транспортна средства. Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

II
Висина средстава и корисници

       Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 240.000.000,00 динара.
       Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.
       Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која у 2020. години и у 2021. години немају остварене пословне приходе веће од 800.000.000,00 динара1 и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.
       Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

____________
1 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

III
Услови за доделу бесповратних средстава на конкурсу

Право на доделу бесповратних средстава на Конкурсу имају привредна друштва:

 1. која имају седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
 2. која у 2020. години, и у 2021. години нису остварила пословне приходе веће од 800.000.000,00 динара;
 3. која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава;
 4. која у току 2019, 2020 као и у 2021. године нису била у блокади;
 5. која у Финансијским извештајима у 2020. години, као ни у 2021. години немају исказан пословни губитак (губитак пре опорезивања);
 6. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 7. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 8. чији законски и остали заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности и против којих се не води кривични поступак;
 9. која нису осуђивана за кривична дела извршена у обављању привредне делатности и привредни преступ у обављању привредне делатности;
 10. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 11. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења Пријаве
 12. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
 13. која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 14. са којима није био раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
 15. против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 16. која не обављају делатност у секторима:
  • челика, угља, синтетичких влакана,
  • примарне пољопривредне производње,
  • игара на срећу,
  • услужне делатности (маркетиншке, консултантске и рачуноводствене услуге, услуге истраживања тржишта, медицинске услуге, услуге сервиса, услуге техничких прегледа, услуге поправки и одржавања и сличних непроизводних делатности),
  • саобраћаја и транспорта,
  • производње и продаје оружја и војне опреме,
  • производње нафте и нафтних деривата,
  • трговине и дистрибуције и секторима и делатностима наведеним у листи делатности које се не субвенционишу2

       Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу.

       ____________
       2Листа делатности које се не субвенционишу ПРИЛОГ 1

IV
Пријава и обавезна документација

       Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, са припадајућим изјавама које су саставни део Пријаве (Изјава 1 и Изјава 2) и прилозима (предрачун/понуда/предуговор) подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:

 1. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2020. годину и 2021. годину као и консолидовани финансијски извештаји за те године ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја; збирне картице купаца и добављача на дан 31.12.2019. године, 31.12.2020. и на дан 31.12.2021. године;
 2. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код АПР-а (копија);
 3. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног субјекта није покренут поступак стечаја у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);
 4. Потврда о данима блокаде привредног субјекта у периоду од 1.1.2019. године до дана објављивања конкурса (оригинал или оверена копија);
 5. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал или оверена копија);
 6. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал или оверена копија);
 7. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да нису правноснажно осуђивани за кривична дела (против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности) – (оригинал или оверена копија);
 8. Уверење издато од надлежног Основног суда да се против законских и осталих заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал или оверена копија);
 9. Уверење издато од Основног суда надлежног по седишту привредног друштва да привредно друштво није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне делатности (оригинал или оверена копија);
 10. Потврда АПР-а или Уверење издато од Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању привредне делатности (оригинал или оверена копија);
 11. Писана изјава подносиоца пријаве о постојању кумулације државне помоћи у складу са чланом 7. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019);
 12. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 31.12.2019. године, 31.12.2020. и на дан 31.12.2021. године ;
 13. Документација која се подноси за страног држављанина мора бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.
 14. Изјава о коришћењу средстава Секретаријата у претходне две године (Изјава бр.3)

       Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.
       Сва документација не сме да буде старија од дана објављивања Конкурса.
       Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.
       Нечитке, нетачне, неуредне и непотпуне пријаве, као и оне пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу и руком попуњене неће бити разматране.
       Достављена документација се не враћа.

V
Рок за подношење пријава

      Рок за подношење пријава на конкурс тече од 31.3.2022. године и траје закључно са 13.5.2022. године, рачунајући и тај дан.

VI
Начин оцењивања пријава и додела средстава

       Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме (у даљем тексту: Правилник).
       Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.
      Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

VII
Обавезе корисника средстава

       Корисници средстава којима су путем овог Конкурса додељена бесповратна средства морају у периоду обавезног коришћења опреме, односно три године од уписа залоге, извршавати следеће обавезе:

 1. Опрему не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи делатности;
 2. Не сме смањивати постојећи број запослених у односу на број запослених у тренутку подношења Пријаве.
 3. Пријем и обезбеђивање рада Теренске контроле.

VIII
Средства обезбеђења

       Корисник коме су одобрена средства дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења уговора.
       Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.
       Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе на пун износ вредности опреме за све ризике као и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.
       Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције.
       У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.

IX
Начин достављања пријава

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ
141-401-4305/2022-01

Подносилац пријаве: …………………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве: …………………………………………………

НЕ ОТВАРАТИ

или доставити лично на Писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова до дана за подношење пријава.

Додатне информације можете добити путем телефона: Огњен Допуђ 021/487-4158 и Маријана Ракић 021/487-4208

X
Информације о преузимању документације у електронском облику

       НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ је саставни део Конкурса.
       Конкурс, Образац пријаве са изјавама, Правилник и Листу делатности које се не субвенционишу можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

       Потребну документацију можете преузети ОВДЕ