Измена конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21 и  22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
за јачање улоге цивилног друштва у припреми
и спровођењу јавних политика

 

Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика, објавлјен у дневном листу „Данас“ дана 06.11.2014. године мења се у погледу износа средстава, тако да се износ средстава од 4.300.000,00 динара замењује износом од 6.230.605,49 динара.