Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Сектору за регионални развој и пројекте

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017,  113/2017 – др. закон и 95/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 114/2021 и 123/2021 – др. закон) и члана 5. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), оглашава се:

        ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

 

Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

 Радно место које се попуњава: Радно место за реализацију инвестиционих пројеката, у звању саветник, у Сектору за регионални развој и пројекте, Одсек за пројекте, 1 извршилац, на неодређено време.

Опис послова: применом утврђених метода рада, поступака или стручних техника са јасним оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор непосредног руководиоца, и способност да се проблеми решавају без појединачних упутстава непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство извршилац учествује у изради анализа, планова, извештаја, мишљења и упутстава у циљу праћења реализације пројектних активности у оквиру регионалне сарадње; координира сарадњу између покрајинских органа и органа локалне самоуправе са Секретаријатом у обављању  организационих, административних и техничких послова везаних за: пружање стручне помоћи покрајинским органима и службама јединица локалне самоуправе у пословима планирања, израде, праћења и евалуације пројеката из области регионалне сарадње; остварује сарадњу са другим државним органима, институцијама, удружењима и донаторима у циљу унапређивања институционалних капацитета покрајинских органа и органа локалне самоуправе у оквиру реализације регионалне сарадње, и обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара, подсекретара, помоћника секретара и шефа одсека.

Услови за рад: стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, на мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године, радног искуства у струци, знање енглеског језика на нивоу Б2, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова.

Општи услови за рад у органима Аутономне покрајине Војводине: да је учесник интерног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

Место рада: Покрајински секретаријат за за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

У изборном поступку проверавају се следеће стручне способности, знања и вештине:

посебне функционалне компетенције:

  1. Опште функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку:

–     „Организација и рад органа Аутономне покрајине Војводине“ – провераваће се писмено – путем теста

Материјали за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције  „Организација и рад органа Аутономне покрајине Војводине“: Статут Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 20/14), Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ“, број 37/14), Одлука о Секретаријату Покрајинске владе („Сл. лист АПВ“, бр. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 и 63/16), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14 и 69/16), Пословник Покрајинске владе („Сл. лист АПВ“, бр. 28/19 и 30/19 – исправка), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 –др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 др. закон).

–     „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака, (основе коришћења рачунара, основе коришћења интернета, обрада текста и табеларне калкулације –  практичним радом на рачунару).

–     „Пословна комуникација“ – провераваће се писмено (путем теста).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат (доказ о познавању основног коришћења рачунара, основа коришћења интернета, обраде текста и табеларних калкулација) и жели да на основу њега буде ослобођен провере за  компетенцију „дигитална писменост“, потребно је уз пријаву доставити и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли ће прихватити доказ који је приложен или ће бити потребна провера.

  1. Посебне функционалне компетенције:

2а) за област рада

-„административно-технички послови“ (канцеларијско пословање) – провера ће се вршити писаном симулацијом;

– „планирање управљања програмима и пројектима“ (планирање, припрему пројектног предлога и изворе финансирања) – провера ће се вршити писаном симулацијом;

2б) посебне функционалне компетенције за одређено радно место:

„Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа“ и „Прописи из делокруга радног места“ – провераваће се путем задатка, писане симулације.

– Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Статут Аутономне покрајине Војводине (Сл. лист АПВ“, бр. 20/14)

– Из делокруга радног места: Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019)

2в) страни језик – енглески језик на нивоу Б2-провераваће се путем теста знања.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције знање страног језика-енглески језик на нивоу Б2 комисија може донети одлуку да се и поред достављених доказа изврши провера знања страног језика ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање знања на нивоу који је неопходан за обављање послова на радном месту о чему ће кандидати бити обавештени.

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији, односно огласној табли Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Рок почиње да тече 03.11 2023. године и истиче 10.11.2023. године.

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Александар Прекодравац, телефон: 021/487-4824.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, са назнаком да се ради о пријави за интерни конкурс и за које радно место.

Датум оглашавања: 02.11.2023. године.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

  1. доказ о стручној спреми према условима (оригинал или оверена фотокопија);
  2. фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или најмање три године проведених у радном односу код послодавца, у смислу одредаба закона којим се уређују радноправни односи у органима аутономне покрајине (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
  3. оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању, односно решења да је службеник нераспоређен.

НАПОМЕНА:

Уз пријаву је потребно доставити радну биографију – CV, у којој ће бити назначена адреса електронске поште и број телефона путем којих ће се комуницирати са кандидатом.

Уколико кандидат не достави наведено у претходном ставу, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу није у обавези да на другачији начин контактира кандидата.

Провера оспособљеност, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем, преко електронске поште, односно телефоном које наведу у пријави.

На завршни разговор са Конкурсном комисијом за спровођење интерног конкурса позивају се само кандидати које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3). Чланови Конкурсне комисије воде разговор са кандидатом у циљу процене његове мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа.

Службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у органима, службама и организацијама које оснива Аутономна покрајина Војводине. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава. 

НАПОМЕНЕ:

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној пред органом надлежним за оверу преписа, односно фотокопије докумената, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је образовао покрајински секретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Овај оглас објављен је на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и огласној табли Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Конкурс можете преузети овде