Информатор о раду Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Назив органа: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Република Србија
ПИБ: 105702405;
Матични број: 08891559;

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Информатор) објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/2010).

Информатор садржи податке који су битни за информисање јавности о раду Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор се, у електронској верзији, налази на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:

https://region.vojvodina.gov.rs/Informator_o_radu_Pokrajinskog_sekretarijata_za_medjuregionalnu_saradnju_i_lokalnu_samoupravu_cirilica, а на захтев заинтересованог лица се може бесплатно одштампати, снимити на медиј заинтересованог лица или остварити увид у Информатор у канцеларији број 14, на другом спрату, у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Информатор је први пут објављен 01.07.2006. године на званичној интернет презентацији Секретаријата. Последње измене и допуне унете су 13.01.2023. године.

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Александар Софић.

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама је Александар Прекодравац, самостални стручни сарадник у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (тел. 021/487 45 42, факс: 021/ 456 274,e-mail:    aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs,    region@vojvodina.gov.rs).

Преузмите Информатор о раду: